กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)

P-ST 001 นายพิบูลย์วิทย์ ศรีชื่น
P-ST 002 นายสุริยัน งอกคำ
P-ST 003 นางอัชดา มนต์เทวัญ
P-ST 004 นางสาวนิทราภรณ์ แหวนวงษ์
P-ST 005 นายวสันต์ ลอยครบุรี
P-ST 006 นางสาวรุ่งอรุณ อ้นสุดใจ
P-ST 007 นางสาวชนนิภา ทองรอด 
P-ST 008 นางสาวณัฏฐพัชร์ มาตสิงห์ 
P-ST 009 นางสาวอัจฉรี ทวีวานิชย์ 
P-ST 010 นางสาวสุวารี นิลจันทร์ 
P-ST 011 นางสาวพัชรินทร์ ทะริยะ 
P-ST 012 นายจีรวัฒน์ แพงแสน 
P-ST 013 นางสาวปุณิกา วงษ์นามใหม่ 
P-ST 014 นายกิตติกร นาคะชัย 
P-ST 015 นายศิลา ศักดิ์เจริญชัยกุล 
P-ST 016 นางสาวเกศนาฏ กลิ่นทอง 
P-ST 017 นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร 
P-ST 018 นางสาวตวงพร ต้นหลุบเลา 
P-ST 019 นางสาวพรพิศ ขยันการนาวี 
P-ST 020 นางสาวสมชิด เสนากลาง 
P-ST 021 นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล 
P-ST 022 นายพัฐพงศ์ มาเกตุ 
P-ST 023 นางสาวอลิษา นาควิสุทธิ์ 
P-ST 024 นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ 
P-ST 025 นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ 
P-ST 026 นายอนุชิต ศรีฉัตรใจ 
P-ST 027 นางสาวทัศพร เขื่อนเพชร