กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ (SS)

P-SS 001 พระเรวัช วิชชุประภากร
P-SS 002 นายณฐกร พินิจกรปภา
P-SS 003 นางสาวพรสุภา ดอกพุฒ
P-SS 004 นางสาวทิพาพร ยิ้มวิลัย
P-SS 005 นายประพนธ์ รัศมีรัตน์
P-SS 006 นางสนทยา คำอ่อน
P-SS 007 นายศุภเศรษฐ์ แก้วพุฒตาล 
P-SS 008 Miss Tao Tao 
P-SS 009 นางหทัยชนก วงศ์กระจ่าง 
P-SS 010 Miss Ligin He 
P-SS 011 Miss Channtreavatey Kean 
P-SS 012 นางสาวพรรณกมล สังคง 
P-SS 013 นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ 
P-SS 014 นางสาวรัชนีวรรณ ศรีอุบลมาศ 
P-SS 015 นายอลงกต วัฒนวิบูลย์กิจ 
P-SS 016 นางศิริวรรณ ศิริเดช 
P-SS 017 นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช 
P-SS 018 นางสาวจุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ 
P-SS 019 นางสาวสุชานันท์ สนธิไชย 
P-SS 020 นางสาวณาตยา ศิริมงคล 
P-SS 021 นางสาวสุจิรา วัฒนะศรี 
P-SS 022 นางสาวจุฑากาญจน์ เชาว์น้ำทิพย์ 
P-SS 023 นางสาวณัฐนรี แสงเขตต์ 
P-SS 024 นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ 
P-SS 025 นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ 
P-SS 026 นางสาวมะลิสา สุธารัตน์ 
P-SS 027 นางสาวกมลวรรณ สังคง 
P-SS 028 นางเขมณัฏฐ์ จันทรแสงนาวี 
P-SS 029 นายณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 
P-SS 030 นางสาวอุทุมพร แก้วภู่ 
P-SS 031 นายอดิศร ขาวสะอาด 
P-SS 032 นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ 
P-SS 033 นางสาวเกษร ศรีพิทักษ์ที่ยงแท้ 
P-SS 034 นายพีรพัฒน์ วิวัฒนานนท์ 
P-SS 036 นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต 
P-SS 037 นายบุญฤทธิ์ แทนบุญ 
P-SS 038 นางศรีวรรณ แก้วทองดี 
P-SS 039 นางสาวภัคธดา สุวรรณวล 
P-SS 040 นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง 
P-SS 041 นางสาวโสภิดา หมอสินธุ์ 
P-SS 042 นายนริศ บุญญานุพงศ์ 
P-SS 043 นางสาวณิชารีย์ ปุรณะ