กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ (SS)

O-SS 001 นางสาวปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร
O-SS 002 นายกฤษณ์ พานสัมฤทธิ์
O-SS 003 นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
O-SS 004 นางสาวรุ่งลักษณ์ นาคพงษ์
O-SS 005 นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว
O-SS 006 นางสาวปิยาภรณ์ รำไพ
O-SS 007 นางสาวกุลวดี แก้วนพคุณ 
O-SS 008 นางสาวตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง 
O-SS 009 นางสาวรุ่งทิวา เนตรหิน 
O-SS 010 นางสาวชยาณัญ มณีวรรณ 
O-SS 011 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ์ ไชยชนะ 
O-SS 012 นายชัยยุทธ อนุวรรณิ 
O-SS 013 นางสาวณัฐจารี ปิ่นประภา 
O-SS 014 นายชนพัฒน์ สุนทรกิจจาภรณ์ 
O-SS 015 นางสาวศิริลักษณ์ อาจศิริ 
O-SS 016 นางวรรณิศา สกุลเบญจโยธิน 
O-SS 017 นางสาวพรรณภัทร ประทุมศรี 
O-SS 018 นางเมตตา กันใจวิน 
O-SS 019 นางสาวยุภาพร รัตนบุรี 
O-SS 020 นางสาวรักชนก ถาวรพล 
O-SS 021 นางสาวอรรญา จุ้ยนคร 
O-SS 022 นางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว 
O-SS 023 นางนิสากร สกุลแพทย์