กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)

P-HS 001 นายภาคภูมิ ธงสันเที๊ยะ
P-HS 002 นางสาวไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์
P-HS 003 นางสาวอรวรา ขาวเธียร
P-HS 004 นางสาวอรอนงค์ กฐินหอม
P-HS 005 นางพิไลศรี สัมพันธ์สันติกูล
P-HS 006 นายประพันธ์ มังสระคู
P-HS 007 นายวาที ดิเรกศรี 
P-HS 008 นางสาวรุ่งนภา เมธมุทา