กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)

O-HS 001 นางสาวปณิชา พลพนาธรรม
O-HS 002 นายปฏิพล ก้าวงามพาณิชย์
O-HS 003 นางสาวทรัพย์กมล สุนทรสวัสดิ์
O-HS 004 นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโชติ