กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ (SS)

P-SS 001 นายพิทักษ์ เชาว์วัฒนาพร
P-SS 002 พันตำรวจโทธัญรดี โทณวณิก
P-SS 003 นางสาวกนกอร แก้วประภา
P-SS 004 นางสาวคัชริน สมทรง
P-SS 005 นางสาววาสิณี จิรสิริ
P-SS 006 นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์
P-SS 007 นางสาวบุลภรณ์ เทวอนรัมย์ 
P-SS 008 นายพรนริน พูลภิรมย์ 
P-SS 009 นางณัฏฐิกานต์ แสงอุทัย 
P-SS 010 นางสาวชลธิชา รักคุ้ม 
P-SS 011 นางสาวพาขวัญ ดวงนุช 
P-SS 012 นางสาวนพมาศ อัครจันทโชติ 
P-SS 013 นายสิทธิพร กล้าแข็ง 
P-SS 014 นางสาวธาวินี เนียมนาค 
P-SS 015 นางอมรรัตน์ เอมอาจ 
P-SS 016 นางสาวบวรรัตน์ บุญทราพงษ์ 
P-SS 017 นางศิวาพร แดงโชติ 
P-SS 018 นางสาวรจนา คาวินพฤติ 
P-SS 019 นายวิชัยพิชญ์ อารยาทรัพย์ 
P-SS 020 นางสาวกรรณิกา ปัญญาวงค์ 
P-SS 021 นางสาวกานต์รวี มั่งมี 
P-SS 022 นางสาวสรญ์ชนก ขำสวี 
P-SS 023 นางปิยวรรณ บุญฤทธิ์ 
P-SS 024 นางสาวชลิดา เถาว์ชาลี 
P-SS 025 นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ 
P-SS 026 นางสาวมนทิรา ชาญธนเวทย์ 
P-SS 027 นายพีระพัฒน์ ก่อพาณิชย์เจริญ