กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)

 
P-HS 001 นางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์  
P-HS 002 นายปฏิภาส สาแช
 
P-HS 003 นางสาวภัทร์ธนพร วงษ์เส
 
P-HS 004 พันตรีหญิงนัสสา พูเอี่ยม
 
P-HS 005 นางสาวอัญชลี กิติวิริยกุล  
P-HS 006 นางสาวอุมาพร พรหมแก้ว  
P-HS 007 นางสาวภัทรมน ประไพสิทธิ์   
P-HS 008 ร้อยโทหญิง มุจธิตา อยู่ม่วง   

P-HS 009 นายวุฒภูมิ อินทรรุจิกุล