กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)

O-ST 001 นางสาวชฎาธาร รักสวัสดิ์
O-ST 002 นายณัฐวุฒิ อ้นอินทร์
O-ST 003 นางสาวอรณัน กวินรัตนภัค
O-ST 004 นางสาวหยาดนภา จิรวัฒนกุล
O-ST 005 นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ชู
O-ST 006 นางสาวนวลรัตน์ ยิ่งเจริญ
O-ST 007 นางสาวทัศมาลี จันทชัย
O-ST 008 นายสำเริง แสนสุวงค์ 
O-ST 009 นางสาวทัศนีย์ ทองพันชั่ง 
O-ST 010 นางสาวปริยพัชร ทองมั่น 
O-ST 011 นางสาวนาถยา คิดคำส่วน
O-ST 012 นางเสาวนีย์ จำปาดี 
O-ST 013 นางสุนันทา ณ มา 
O-ST 014 นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์ 
O-ST 015 นายศักรินทร์ จันทรัตน์ 
O-ST 016 นายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร 
O-ST 017 นายธวัชชัย ทับทิมทอง 
O-ST 018 นางสาวภัทราวดี  เหลาศรี 
O-ST 019 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย คำเบ็ง 
O-ST 020 นายไกรสรณ์ คำเงิน 
O-ST 021 นางสาวขนิษฐา สันติประชา 
O-ST 022 นางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ 
O-ST 023 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เกษดี 
O-ST 024 นางสาววรรศิริ แต่งศรี 
O-ST 025 นางสาวสุปรานี อินทรศักดา 
O-ST 026 นายธีระพงษ์ กำหนด 
O-ST 027 นางสาวพุทธชาด สำราญวงษ์ 
O-ST 028 นางสาววิภาพร ศรีวิไชย 
O-ST 029 นางสาวศิริทร ฟักทอง
O-ST 030 นางสาวทองพาขวัญ ทรัพย์เริงสกุล
O-ST 031 นางสาวจินตนา คำแสนพันธ์
O-ST 032 นายชุมพร ผลประเสริฐ
O-ST 033 นางสาวทัศยา ตาปราบ
O-ST 034 นางสวลี รูปสม
O-ST 035 นายประพันธ์พงษ์ ใหม่เฟย
O-ST 036 นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์
O-ST 037 นายสุพจน์ คำยา
O-ST 038 นางสาวญาณิกา  จำเริญขจรสุข
O-ST 039 นางสาวฐิติมา หล้าอ่อน
O-ST 040 นางสาวนิตญา ถุงพุดซา
O-ST 041 นางสาวสุดารัตน์ ผิวเผื่อน
O-ST 042 นางศรีสุชาดา กวนด้วง
O-ST 043 นางสาวพิมพ์พิชชา ประเสริฐศรี
O-ST 044 นายนพรัตน์ จิโน
O-ST 045 นายนัทพงศ์ จันทรานนท์