กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ (SS)

O-SS 001 นางสาวชิดชนก ขวัญพรม
O-SS 002 นางสาวเหมือนขวัญ ช่วยคง
O-SS 003 นายมัธยะ ยุวมิตร
O-SS 004 นายรุ่งโรจน์ สงสระบุญ
O-SS 005 นายก้องพงศ์ โรจนพัทธ
O-SS 006 นางสาวธนภรณ์ ทองแจ่ม
O-SS 007 นายชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนา 
O-SS 008 นายสวัสดิ์ บุญพร้อม 
O-SS 009 นางสาวสิรีกานต์ อยู่เรือง 
O-SS 010 นางสาวภัฏสราภรณ์ พงษ์อมาตย์ 
O-SS 011 นางสาววัชรี ภูรักษา 
O-SS 012 นางอุรกฤษฏ์ ประชากุล 
O-SS 013 นางสาวสาวิตรี อานมณี 
O-SS 014 นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ 
O-SS 015 นางสาวจริยาภรณ์ เกตุแก้ว 
O-SS 016 นางสาวมณีศิลาภัทร ทัศนียรักษ์ 
O-SS 017 พันตำรวจเอก ศาสตรา อ่อนรัศมี 
O-SS 018 นางสาวอรสิริ อมรสุคนธ์ 
O-SS 019 นายวิฑูรย์ แจ่มจำรัส 
O-SS 020 นายกันต์ศรัณย์ เชวงสันต์ 
O-SS 021 นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล 
O-SS 022 นางสาวสุคนธา ฟูสุวรรณ
O-SS 023 นายอรรถพล ม่วงสวัสดิ์ 
O-SS 024 นางอรพิน อิ่มรัตน์ 
O-SS 025 นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ์ 
O-SS 026 นางสาวนงพงา สุวพิศ 
O-SS 027 นางสาวจริฐา จายสละ 
O-SS 028 นางสาวกรรณิกา ปราบพาล 
O-SS 029 นายประยุทธ บุญตะโก 
O-SS 030 นางสาววิชุดา บุญชู 
O-SS 031 นางสาวสุวนันท์ พรมบ้านสัง 
O-SS 032 นายวราสินธุ์ หยีอาเส็ม 
O-SS 033 นายสัญชัย ศิริสถิตย์ 
O-SS 034 นางสาวนุชนาฎ อำพันเสน 
O-SS 036 นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว 
O-SS 037 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย 
O-SS 038 นางสาวณจันทร์ สุริยะนาคินทร์ 
O-SS 039 นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร 
O-SS 040 นางสาวปริตา สงวนทรัพย์ 
O-SS 041 นายสุทธิพงษ์ สุขพิศาล 
O-SS 042 นางสิริวิภา ปิงรัมย์ 
O-SS 043 นายดุสิต วันวัย 
O-SS 044 นางสาวฉัตรศรีผ่อง ศิริภักดิ์
O-SS 045 นางสาวเพียรภักดิ์ พิทักษ์สกุลหงส์ 
O-SS 046 นางสาวอภิวา ไพรัชพิบูลย์ 
O-SS 047 นางสาวเกษร ใหม่ดี 
O-SS 048 นางสาววิสานันท์ แซ่โค้ว 
O-SS 049 นายภาคิไนย นวลละออง 
O-SS 050 นางสาวชิสา มีศิล 
O-SS 051 นางสาวจรรยา หนูบุญรักษ์ 
O-SS 052 นางสาวสันนุดี เสลารัตน์ 
O-SS 053 นายดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ 
O-SS 054 นายศตวรรษ ซื่ออุดมสิน 
O-SS 055 นายฉลองชัย บุญโรจน์ 
O-SS 056 นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย 
O-SS 057 นางสาวมนัสวี แผนสมบูรณ์ 
O-SS 058 นางสาวสมศรี คาระวะ 
O-SS 059 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย 
O-SS 060 นายอดิศร ขาวสะอาด
O-SS 061 นางสาวสุชาดา พันธุ์จบสิงห์์ 
O-SS 062 นางวาสวิไลวรรณ เพชรเศรษฐ์์ 
O-SS 063 นางชุลีภรณ์ ปักกาเวสา 
O-SS 064 นายมงคล เกตุสุวรรณ์์ 
O-SS 065 นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร