หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 


กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ นศ. ปริญญาเอก

สาขา วันที่ลงทะเบียน วันที่สอบ สถานที่
ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขา
วิชาศิลปศาสตร์
และเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 9.00-16.00
17-18 มีนาคม 2561
ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร
ชั้น 6 มสธ.
ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิทยาการจัดการ
(บริหารธุรกิจ)
วันนี้ - 15 กันยายน 2560 9.00-16.00
23-24 กันยายน 2560
ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร
ชั้น 6 มสธ.
ทุกสาขาวิชา - 9.00-16.00 น.
18-19 มีนาคม 2560
ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร
ชั้น 6 มสธ.
ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิทยาการจัดการ
(บริหารธุรกิจ)
- 9.00-16.00
17-18 กันยายน 2559
ห้องประชุม 2604 อาคารบริหาร
ชั้น 6 มสธ.
ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิทยาการจัดการ
วันนี้-31 มกราคม 2559 9.00-16.00 19-20 มีนาคม 2559 ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1
ชั้น 6 มสธ.
ทุกสาขาวิชา วันนี้-31 มกราคม 2559 9.00-16.00 19-20 มีนาคม 2559 มสธ.
ทุกสาขาวิชา 24 ส.ค.- 4 ก.ย. 2558 9.00-16.00 19-20 กันยายน 2558 มสธ.
ศิลปศาสตร์ - 9.00-16.00 14-15 มีนาคม 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 มสธ
ศึกษาศาสตร์ - 9.00-12.00 14-15 มีนาคม 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 มสธ
นิเทศศาสตร์ - 9.00-16.00 14-15 มีนาคม 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 มสธ
นิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 6 สิงหาคม 2557 9.00-16.00 16-17 สิงหาคม 2557 ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
ศึกษาศาสตร์ 3-21 มีนาคม 2557 9.00-12.00 28-29 มิถุนายน 2557 ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
นิเทศศาสตร์ 3-21 มีนาคม 2557 9.00-16.00 28-29 มิถุนายน 2557 ห้อง 1607 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ
ศิลปศาสตร์ 3-21 มีนาคม 2557 9.00-16.00 28-29 มิถุนายน 2557 ห้อง 1607 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 3-21 มีนาคม 2557 9.00-12.00 21-22 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 มสธ.
ศึกษาศาสตร์ แต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556 สอบข้อเขียน 23-24 พฤศจิกายน 2556 2605 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6
นิเทศศาสตร์ แต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556 สอบข้อเขียน 23-24 พฤศจิกายน 2556 2604/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6
ศิลปศาสตร์ แต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556 สอบข้อเขียน 23-24 พฤศจิกายน 2556 2614 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6
นิเทศศาสตร์
-
สอบข้อเขียน 8-9 มิถุนายน 2556
สอบปากเปล่า 10 มิถุนายน 2556
2604/1 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.
ศึกษาศาสตร์
-
สอบข้อเขียน 29-30 มิถุนายน 2556
ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
ศิลปศาสตร์
-
สอบข้อเขียน 29-30 มิถุนายน 2556
สอบปากเปล่า 18-19 กรกฏาคม 2556
2220-2222 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 2 มสธ.
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
-
30-31 มีนาคม 2556
ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา
-
6-7 เมษายน 2556
ห้อง 2615 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.
วิทยาการจัดการ
แต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน2555
15-16 ธันวาคม 2555
ห้อง 1608/1 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
นิเทศศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน 3-4 พฤศจิกายน 2555
สอบปากเปล่า 12 พฤศจิกายน 2555
ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
ณ ห้องประชุมสาขานิเทศศาสตร์ชั้น 5
ศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้- 9 กรกฏาคม 2555
สอบข้อเขียน 28-29 กรกฏาคม 2555
ห้อง 1608/1
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่วันนี้- 9 กรกฏาคม 2555
สอบข้อเขียน 16-17 กรกฏาคม 2555
ห้อง 1608
ศิลปศาสตร์
21 - 31 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียน 23-24 มิถุนายน 2555
สอบปากเปล่า 6 กรกฏาคม 2555
ณ ห้องประชุม สาขาศิลปศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 มสธ.
ศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียน 16-17 มิถุนายน 2555
ห้อง 1608/1 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
นิเทศศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2555
สอบข้อเขียน 26-27 พฤษภาคม 2555
ห้อง 2615 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.
ศึกษาศาสตร์
1 มีนาคม - 9 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน 24-25 มีนาคม 2555
ห้อง 2220 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 มสธ
ศิลปศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน 4 มีนาคม 2555
สอบปากเปล่า 13 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม 3303-3304
สำนักบรรณสาร
ศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2555
11-12 กุมภาพันธ์ 2555
ห้อง 2220 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 มสธ.
วิทยาการจัดการ
แต่วันนี้ - 13 มกราคม 2555
21-22 มกราคม 2555
ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
นิเทศศาสตร์
แต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2554

สอบข้อเขียน 26-27 พฤศจิกายน 2554
สอบปากเปล่า 28 พฤศจิกายน 2554

ห้อง 1608 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.
ศึกษาศาสตร์
แต่วันนี้ - 9 กันยายน 2554
24-25 กันยายน  2554
ห้อง 2615 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 มสธ.
       
       
       
       
       
       
       
       


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 14-Feb-2018 3:49 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง