Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 :
click for free hit counter
    องค์ความรู้กับ สบศ.

สรุปสาระสำคัญการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ (Role profile) ของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557

   สรุปการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแบบบรรยายลักษณะงานแบบใหม่ (Role profile)

   การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน Role profiling

   คู่มือการจัดทำแบบการบรรยายลักษณะงาน

   ตัวอย่าง Role profiling 1

   ตัวอย่าง Role profiling 2

 

update 14/11/2557