โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล


.........เรียนได้ทุกที่     ทุกเวลา.........

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับวิชาการที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยมิได้มุ่งใบปริญญามหาบัณฑิต แต่ต้องการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาวิชาชีพของตน
ตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์
การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม โดยมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ อาทิ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้สนใจสมัครเรียนได้ภาคการศึกษาละ/รุ่นละไม่เกิน 2 ชุดวิชา ใช้เวลาในการ
ศึกษาประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบไล่พร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศเมื่อสอบไล่ได้ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รับรองความรู้ในชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา มสธ.

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 การลงทะเบียนเรียนซ้ำชุดวิชาเดิม
ใบสมัครฟรี
 การสมัครเรียนและหลักฐานการสมัคร
 การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ระยะเวลา วิธีการเรียน และประโยชน์ที่ได้รับ
 การสอบ และการประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา
 การโอนชุดวิชา
 พิธีมอบสัมฤธิบัตร
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่