โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล
ขณะนี้เปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 41
รุ่นที่ 41
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567
  สอบวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 40
สมัครเรียน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566
  ระยะเวลาเรียน 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566
  สอบวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

 


ชุดวิชาที่เปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 8 สาขาวิชา ดังนี้

ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนชุดวิชาที่เปิดสอน
รุ่นที่ 40
(ภาคที่ 1/2566)

รุ่นที่ 41
(ภาคที่ 2/2566)

1

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2
2
2

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

13
7
3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2
1
4

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6
5
5

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

2
1
6

สาขาวิชารัฐศาสตร์

1
3
7

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2
3
8

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7
8
 
รวม
35
30

 


สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รหัส 10106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (แสดงหลักฐานหรือคำรับรองจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา)

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา 13721
-
10
2
-
-
2. การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
รหัสชุดวิชา 13722

10
2
-
1
3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา 13731

-
10
1
ตลอดภาค
การศึกษา
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

1. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
2. มีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
3. มีความสนใจด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
รหัสชุดวิชา 22740
-
20
2
-
-
2. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
รหัสชุดวิชา 22744
-
20
2
-
-

2.แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย รหัส 20236
      คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
รหัสชุดวิชา 22746
-
10
2
-
-
2. การพัฒนาทักษะทางภาษา
รหัสชุดวิชา 22747
-
10
2
-
-
3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสชุดวิชา 22749
-
10
1
1
-

3.แขนงวิชาบริหารการศึกษา รหัส 20306
      คุณสมบัติเฉพาะ

  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23720
-
25
2
-
-
2. การวิจัยการบริหารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23721
-
25
2
-
1
3. การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23722
-
25
2
-
-
4. นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23723
-
25
2
-
1

4. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20506
      คุณสมบัติเฉพาะ

  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา
รหัสชุดวิชา 24736
30
2*
-
-

หมายเหตุ
 * รูปแบบการสัมมนาเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

5. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20706
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27702
-
15
2
-
1
2. การจัดระบบทางการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27703
-
15
2
-
-
3. สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27704
-
15
2
-
1
4. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
รหัสชุดวิชา 27705
-
15
2
-
-
5. เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
รหัสชุดวิชา 27706

-
15
1
1
-
6. การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27707

-
15
1
1
-
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27708
-
15
1
1
-

6. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20806
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
รหัสชุดวิชา 25711
-
30
2
-
-
2. การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
รหัสชุดวิชา 25712
-
30
1
1
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

1. กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข รหัส 50116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรี ด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
รหัสชุดวิชา 53710
-
5
1
1
-
2. เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
รหัสชุดวิชา 53711
-
5
1
1
-

2. กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล รหัส 50216
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหารหรือปริญญาตรีด้านอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
รหัสชุดวิชา 58708
-
5
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60116
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา 60723
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสชุดวิชา 60724
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร
รหัสชุดวิชา 60725
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
รหัสชุดวิชา 60726
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 5. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
รหัสชุดวิชา 60727
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 6. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสชุดวิชา 60728

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 7. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
รหัสชุดวิชา 60729
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 8. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
รหัสชุดวิชา 60732
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
ตลอดภาค
การศึกษา
1
 9. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา 60733
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
ตลอดภาค
การศึกษา
1

2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60126
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 60730
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
รหัสชุดวิชา 60731
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ รหัส 70126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รับรอง
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
รหัสชุดวิชา 71701
-
10
2
-
-
2. การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
รหัสชุดวิชา 71702
-
10
2
-
-
3. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
รหัสชุดวิชา 71703
-
10
1
1
-
4. การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
รหัสชุดวิชา 71704
-
10
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

1. วิชาเอกการเมืองการปกครอง รหัส 80116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา 80712
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1
 2. การวิเคราะห์การเมือง
รหัสชุดวิชา 81713
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1

2. วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น รหัส 80126
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
รหัสชุดวิชา 82715
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร รหัส 90317
     คุณสมบัติเฉพาะ
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
รหัสชุดวิชา 95711
-
20
2
-
-
 2. นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95725
-
10
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา 95726
-
20
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. การบริหารงานเพื่อการป่าไม้
รหัสชุดวิชา 95727
-
20
2
-
-
 5. ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95729
-
10
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96


1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม รหัส 96206

     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    หมายเหตุ - ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 - 3 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
                     - สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
รหัสชุดวิชา 97701
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
-
2. ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
รหัสชุดวิชา 97702
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
3. ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
รหัสชุดวิชา 97703
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
4. เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสชุดวิชา 97704
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
5. เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
รหัสชุดวิชา 97705
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
รหัสชุดวิชา 97706
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
-
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
รหัสชุดวิชา 97707
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
รหัสชุดวิชา 97708
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1


2. แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล รหัส 96406
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
4. มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 40
(ภาคที่
1/2566)
รุ่นที่ 41
(ภาคที่
2/2566)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
รหัสชุดวิชา 99705
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
2. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสชุดวิชา 99708
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
3. เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้าง พื้นฐาน
รหัสชุดวิชา 99710
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
4. วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
รหัสชุดวิชา 99711
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
5. ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 99712

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
รหัสชุดวิชา 99713

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
7. ระบบไซต์เบอร์กายภาพและการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 99714

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น