โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล
รุ่นที่ 36
สมัครเรียน 20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564
  ระยะเวลาเรียน 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564
  สอบวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
รุ่นที่ 37
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2565
  สอบวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

 


ชุดวิชาที่เปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 8 สาขาวิชา ดังนี้

ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนชุดวิชาที่เปิดสอน
รุ่นที่ 36
(ภาคที่ 1/2564)

รุ่นที่ 37
(ภาคที่ 2/2564)

1

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2
3
2

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

15
10
3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1
1
4

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6
5
5

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

2
1
6

สาขาวิชารัฐศาสตร์

1
3
7

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7
8
8

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6
6
 
รวม
40
37

 


สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ รหัส 10106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (แสดงหลักฐานหรือคำรับรองจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา)

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
    รหัส 13721
-
10
2
-
-
 2. การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
   
รหัส 13722
10
2
-
1
 3. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
    รหัส 13731
-
10
1
ตลอดภาค
การศึกษา
1
 4. การจัดการความรู้และบิกดาตา
    รหัส 13736
-
10
1
ตลอดภาค
การศึกษา
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

1. แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
2. มีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
3. มีความสนใจด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
    รหัส 22740
-
20
2
-
-
2. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
    รหัส 22744
-
20
2
-
-

2.แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย รหัส 20236
      คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
    รหัส 22746
-
10
2
-
-
2. การพัฒนาทักษะทางภาษา
    รหัส 22747
-
10
2
-
-
3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
    รหัส 22749
-
10
1
1
-

3.แขนงวิชา บริหารการศึกษา รหัส 20306
      คุณสมบัติเฉพาะ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
    รหัส 23720
-
25
2
-
-
2. การวิจัยการบริหารการศึกษา
    รหัส 23721
-
25
2
-
-
3. การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
    รหัส 23722
-
25
2
-
1
4. นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    รหัส 23723
-
25
2
-
1
5. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
    รหัส 23728
-
25
1
1
-

4. แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20506
      คุณสมบัติเฉพาะ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การประเมินนโยบายแผนงาน โครงการ และองค์กร
    รหัส 24734
30
1
1
-
2. การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
    รหัส 24735
30
2
-
-
3. ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา
    รหัส 24736
30
1
1
-

5. แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20706
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27702
-
15
2
-
1
2. การจัดระบบทางการศึกษา
    รหัส 27703
-
15
2
-
-
3. สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27704
-
15
2
-
1
4. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
    ทรัพยากรมนุษย์
    รหัส 27705
-
15
2
-
-
 5. เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
    รหัส 27706
-
15
1
1
-
 6. การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27707
-
15
1
1
-
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
    รหัส 27708
-
15
1
1
-


6. แขนงวิชา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20806
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    รหัส 25711
-
30
2
-
-
2. การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    รหัส 26712
-
30
1
1
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

1. กลุ่มวิชา บริหารสาธารณสุข รหัส 50116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรี ด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
    รหัส 53711
-
5
1
1
-

2. กลุ่มวิชา บริหารโรงพยาบาล รหัส 50216
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรี ด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
    รหัส 58708
-
10
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

1. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ รหัส 60116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
    รหัส 60721
-
ไม่จำกัด
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
    รหัส 60722
-
ไม่จำกัด
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
    รหัส 60723
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
    รหัส 60724
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 5. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร
    รหัส 60725
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 6. เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
    รหัส 60726
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 7. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
    รหัส 60727
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 8. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
    รหัส 60728
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 9. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
     รหัส 60729
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

2. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
    รหัส 60730
-
ไม่จำกัด
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    รหัส 60731
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

วิชาเอก การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ รหัส 70126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านอาหารและโภชนาการ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
    รหัส 71701
-
10
2
-
-
2. การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
    รหัส 71702
-
10
2
-
-
3. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
    รหัส 71703
-
10
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

1. วิชาเอก การเมืองการปกครอง รหัส 80116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
    รหัส 80712
ไม่จำกัด
2
-
1
 2. การวิเคราะห์การเมือง
    รหัส 81713
-
ไม่จำกัด
2
-
1

2. วิชาเอก การเมืองการปกครองท้องถิ่น รหัส 80126
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
     รหัส 82715
-
ไม่จำกัด
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

1. แขนงวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 96106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
    รหัส 99703
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
 2. ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    รหัส 99705
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
    รหัส 99707
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 4. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     รหัส 99708
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 5. ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
    รหัส 99709
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
 6. เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย และการประยุกต์
    รหัส 99710
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
 7. วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ
    รหัส 99711
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1

2. แขนงวิชา เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม รหัส 96206
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    หมายเหตุ - ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 - 3 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
                     - สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
    รหัส 97701
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
2. ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
    รหัส 97702
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
3. ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
    รหัส 97703
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
4. เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
    รหัส 97704
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
5. เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
    รหัส 97705
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
    รหัส 97706
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
    รหัส 97707
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
    รหัส 97708
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

1. แขนงวิชา การบูรณาการการสื่อสาร รหัส 15306
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ทฤษฎีการสื่อสาร
     รหัส 15714
-
ไม่จำกัด
1
1
-
 2. การวิจัยการสื่อสาร
    รหัส 15715
-
ไม่จำกัด
2
-
1
 3. นวัตกรรมการสื่อสาร
   รหัส 15716
-
ไม่จำกัด
1
1
1
 4. การบูรณาการการสื่อสาร
    รหัส 15717
-
ไม่จำกัด
1
1
1

2. แขนงวิชา การบริหารกิจการสื่อสาร รหัส 15406
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร
     รหัส 16714
-
ไม่จำกัด
1
1
1
 2. การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร
    รหัส 16715
-
ไม่จำกัด
2
-
1
 3. กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสาร
    รหัส 16716
-
ไม่จำกัด
1
1
1
 4. นโยบายการสื่อสารและการกำกับดูแล
    รหัส 16720
-
ไม่จำกัด
1
1
1

3. แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รหัส 15206
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 36
(ภาคที่
1/2564)
รุ่นที่ 37
(ภาคที่
2/2564)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
     รหัส 17706
-
ไม่จำกัด
2
-
-
 2. การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
     รหัส 17707
-
ไม่จำกัด
2
-
1
3. การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่น
    รหัส 17708
-
ไม่จำกัด
2
-
-
4. การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น
    รหัส 17710
-
ไม่จำกัด
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น