โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล
ขณะนี้เปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 39
รุ่นที่ 39
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2566
  สอบวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 38
สมัครเรียน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565
  ระยะเวลาเรียน 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565
  สอบวันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

 


ชุดวิชาที่เปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 9 สาขาวิชา ดังนี้

ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนชุดวิชาที่เปิดสอน
รุ่นที่ 38
(ภาคที่ 1/2565)

รุ่นที่ 39
(ภาคที่ 2/2565)

1

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2
2
2

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

14
11
3

สาขาวิชานิติศาสตร์

4
4
4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2
1
5

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6
5
6

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

2
1
7

สาขาวิชารัฐศาสตร์

1
3
8

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

-
3
9

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7
8
 
รวม
38
38

 


สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ รหัส 10106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.30
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (แสดงหลักฐานหรือคำรับรองจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา)

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
    รหัส 13721
-
10
2
-
-
 2. การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
   
รหัส 13722
10
2
-
1
 3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
    รหัส 13731
-
10
1
ตลอดภาค
การศึกษา
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

1. แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
2. มีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
3. มีความสนใจด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
    รหัส 22740
-
20
2
-
-
2. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
    รหัส 22744
-
20
2
-
-

2.แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย รหัส 20236
      คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
    รหัส 22746
-
10
2
-
-
2. การพัฒนาทักษะทางภาษา
    รหัส 22747
-
10
2
-
-
3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
    รหัส 22749
-
10
1
1
-

3.แขนงวิชา บริหารการศึกษา รหัส 20306
      คุณสมบัติเฉพาะ

  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
    รหัส 23720
-
15
2
-
-
2. การวิจัยการบริหารการศึกษา
    รหัส 23721
-
15
2
-
-
3. การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
    รหัส 23722
-
15
2
-
1
4. นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    รหัส 23723
-
15
2
-
1
5. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
    รหัส 23728
-
15
1
1
-

4. แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20506
      คุณสมบัติเฉพาะ

  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
    รหัส 24731
-
20
2
-
1
2. ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา
และการประเมินโครงการ
   รหัส 24732
-
20
2
-
1
3. สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
   รหัส 24733

-
20
1
1
1
4. การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
    รหัส 24734
-
20
1
1
-
5. การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
    รหัส 24735
-
20
2
-
-
6. ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา
    รหัส 24736
-
20
1
1
-

5. แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20706
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27702
-
15
2
-
1
2. การจัดระบบทางการศึกษา
    รหัส 27703
-
15
2
-
-
3. สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    รหัส 27704
-
15
2
-
1
4. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
    รหัส 27705
-
15
2
-
-
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
    รหัส 27708
-
15
1
1
-

6. แขนงวิชา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20806
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    รหัส 25711
-
30
2
-
-
2. การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
    รหัส 25712
-
30
1
1
1
3. การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    รหัส 25714
-
30
2
-
1
4. การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
    รหัส 25715
-
30
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 40

1. วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ รหัส 40411
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. กฎหมายแรงงานขั้นสูง
    รหัส 41704
ไม่จำกัด
2
-
-

2. วิชาเอกกฎหมายมหาชน รหัส 40412
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง
    รหัส 41711

ไม่จำกัด
2
-
-

3. วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม รหัส 40413
     คุณสมบัติเฉพาะ
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาขั้นสูง
    รหัส 41716
ไม่จำกัด
2
-
-
2. กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ
ปราบปรามอาญากรรมในประเทศ และข้ามชาติที่สำคัญ
    รหัส 41719
ไม่จำกัด
2
-
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

1. กลุ่มวิชา บริหารสาธารณสุข รหัส 50116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรี ด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
    รหัส 53710
-
5
1
1
-
2. เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน
    รหัส 53711
-
5
1
1
-

2. กลุ่มวิชา บริหารโรงพยาบาล รหัส 50216
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรี ด้านอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจาก
จบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
    รหัส 58708
-
5
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

1. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ รหัส 60116
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
    รหัส 60723
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
    รหัส 60724
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร
    รหัส 60725
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
    รหัส 60726
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 5. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
    รหัส 60727
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 6. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
     รหัส 60729
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 7. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
     รหัส 60732
-
ไม่จำกัด
3
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 8. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
     รหัส 60733
-
ไม่จำกัด
3
ตลอดภาค
การศึกษา
-

2. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60126
     คุณสมบัติเฉพาะ
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
    รหัส 60728
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
    รหัส 60730
-
ไม่จำกัด
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
    รหัส 60731
-
ไม่จำกัด
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

วิชาเอก การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ รหัส 70126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านอาหารและโภชนาการ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
    รหัส 71701
-
10
2
-
-
2. การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
    รหัส 71702
-
10
2
-
-
3. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
    รหัส 71703
-
10
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

1. วิชาเอก การเมืองการปกครอง รหัส 80116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
    รหัส 80712
ไม่จำกัด
2
-
1
 2. การวิเคราะห์การเมือง
    รหัส 81713
-
ไม่จำกัด
2
-
1

2. วิชาเอก การเมืองการปกครองท้องถิ่น รหัส 80126
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
     รหัส 82715
-
ไม่จำกัด
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 แขนงวิชา การจัดการการเกษตร หลักสูตร กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร) 90317
     คุณสมบัติเฉพาะ
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
     รหัส 95711
-
20
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร
     รหัส 95724
-
20
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร
     รหัส 95725
-
20
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96


1. แขนงวิชา เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม รหัส 96206

     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    หมายเหตุ - ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 - 3 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
                     - สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
    รหัส 97701
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
2. ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
    รหัส 97702
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
3. ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
    รหัส 97703
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
4. เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
    รหัส 97704
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
5. เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
    รหัส 97705
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
    รหัส 97706
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
-
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
    รหัส 97707
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
    รหัส 97708
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1


2. แขนงวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล รหัส 96406
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
4. มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ชุดวิชา/รหัส
รุ่นที่ 38
(ภาคที่
1/2565)
รุ่นที่ 39
(ภาคที่
2/2565)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาข้ม
(ครั้ง)
1. ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
     รหัส 99705
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
2. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
     รหัส 99708
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
3. เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้าง พื้นฐาน
     รหัส 99710
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
4. วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
     รหัส 99711
-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
5. ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
     รหัส 99712

-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
     รหัส 99713

-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1
7. ระบบไซต์เบอร์กายภาพและการประยุกต์
     รหัส 99714

-
ไม่จำกัด
1
15 สัปดาห์
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น