โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล
ขณะนี้เปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 42
รุ่นที่ 42
สมัครเรียน 1 เมษายน - 29 มิถุนายน 2567
  ระยะเวลาเรียน 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2567
  สอบวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
รุ่นที่ 43
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2568
  สอบวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2568
รุ่นที่ 41
สมัครเรียน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567
  สอบวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567

 


ชุดวิชาที่เปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 9 สาขาวิชา ดังนี้

ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนชุดวิชาที่เปิดสอน
รุ่นที่ 42
(ภาคที่ 1/2567)

รุ่นที่ 43
(ภาคที่ 2/2567)

1

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2
2
2

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

10
9
3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2
1
4

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6
5
5

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

2
2
6

สาขาวิชารัฐศาสตร์

1
3
7

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

3
2
8

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7
8
9

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4
2
 
รวม
37
34

 


สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รหัส 10

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รหัส 10106
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา 13721
-
10
2
-
-
2. การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
รหัสชุดวิชา 13722

10
2
-
1
3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
รหัสชุดวิชา 13731

-
10
1
ตลอดภาค
การศึกษา
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รหัส 20

1. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกปฐมวัยศึกษา รหัส 20116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
4. มีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
5. มีความสนใจด้านการศึกษาปฐมวัย
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
รหัสชุดวิชา 22740
-
20
2
-
-
2. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
รหัสชุดวิชา 22744
-
20
2
-
-

2.แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย รหัส 20236
      คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
รหัสชุดวิชา 22746
-
10
2
-
-
2. การพัฒนาทักษะทางภาษา
รหัสชุดวิชา 22747
-
10
2
-
-
3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสชุดวิชา 22749
-
10
1
1
-

3.แขนงวิชาบริหารการศึกษา รหัส 20306
      คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23720
-
25
2
-
-
2. การวิจัยการบริหารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23721
-
25
2
-
1
3. การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23722
-
25
2
-
-
4. นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รหัสชุดวิชา 23723
-
25
2
-
1

4. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา รหัส 20506
      คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
รหัสชุดวิชา 24734
-
15
1
1
-
2. การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
รหัสชุดวิชา 24735
-
15
1
1
-
3. ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา
รหัสชุดวิชา 24736
-
15
2
-
-

5. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัส 20706
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27702
-
15
2
-
1
2. การจัดระบบทางการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27703
-
15
2
-
-
3. สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27704
-
15
2
-
1
4. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
รหัสชุดวิชา 27705
-
15
2
-
-
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
รหัสชุดวิชา 27708
-
15
1
1
-

6. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รหัส 20806
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
รหัสชุดวิชา 25711
-
30
2
-
-
2. การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
รหัสชุดวิชา 25712
-
30
1
1
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 50

1. กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข รหัส 50116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่น ๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
รหัสชุดวิชา 53710
-
5
1
1
-
2. เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากร สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
รหัสชุดวิชา 53711
-
5
1
1
-

2. กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล รหัส 50216
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่น ๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
รหัสชุดวิชา 58708
-
5
1
1
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัส 60

1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหัส 60116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา 60723
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสชุดวิชา 60724
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
รหัสชุดวิชา 60725
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
รหัสชุดวิชา 60726
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 5. เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
รหัสชุดวิชา 60727
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 6. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสชุดวิชา 60728

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 7. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
รหัสชุดวิชา 60729
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 8. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
รหัสชุดวิชา 60732
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
ตลอดภาค
การศึกษา
1
 9. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา 60733
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
ตลอดภาค
การศึกษา
1

2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รหัส 60126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 60730
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
รหัสชุดวิชา 60731
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รหัส 70

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ รหัส 70126
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรด้านอาหาร โภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
รหัสชุดวิชา 71701
-
10
2
-
-
2. การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
รหัสชุดวิชา 71702
-
10
2
-
-
3. อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
รหัสชุดวิชา 71703
-
10
1
1
-
4. การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
รหัสชุดวิชา 71704
-
10
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ รหัส 80

1. กลุ่มวิชาเอกการเมืองการปกครอง รหัส 80116
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา
2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา 80712
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1
 2. การวิเคราะห์การเมือง
รหัสชุดวิชา 81713
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1

2. กลุ่มวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น รหัส 80126
    คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา
2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
รหัสชุดวิชา 82715
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รหัส 90

 กลุ่มวิชาเอกการจัดการการเกษตร รหัส 90317
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
 1. การจัดการทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95724
-
10
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 2. นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95725
-
10
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 3. การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา 95726
-
20
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-
 4. การบริหารงานเพื่อการป่าไม้
รหัสชุดวิชา 95727
-
20
2
-
-
 5. ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
รหัสชุดวิชา 95729
-
20
2
ตลอดภาค
การศึกษา
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -  ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 96

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม รหัส 96206

     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการเทคโนโลยีเทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีทางภาพ
เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 - 3 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
                     2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. การวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
รหัสชุดวิชา 97701
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
-
2. ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
รหัสชุดวิชา 97702
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
3. ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
รหัสชุดวิชา 97703
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
4. เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสชุดวิชา 97704
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
5. เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ
รหัสชุดวิชา 97705
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
รหัสชุดวิชา 97706
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
-
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตที่ยั่งยืน
รหัสชุดวิชา 97707
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
8. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
รหัสชุดวิชา 97708
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1

2. แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล รหัส 96406
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน แสดงประกอบ
4. มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. ระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
รหัสชุดวิชา 99705
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
2. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสชุดวิชา 99708
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
3. เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน
รหัสชุดวิชา 99710
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
4. วิทยาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
รหัสชุดวิชา 99711
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
5. ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 99712

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
6. การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
รหัสชุดวิชา 99713

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1
7. ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์
รหัสชุดวิชา 99714

-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
15 สัปดาห์
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 15

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. ทฤษฎีการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา 15714
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
1
1
(ทดแทนสัมมนา
เสริม 1 ครั้ง)

-
2. การวิจัยการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา 15715
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
     แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
     คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รับรอง หรือ
3. เป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อชุดวิชา/รหัสชุดวิชา
รุ่นที่ 42
(ภาคที่
1/2567)
รุ่นที่ 43
(ภาคที่
2/2567)
จำนวนรับ
(คน)
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สัมมนาเสริม
(ครั้ง)
e-Learning
(ครั้ง)
สัมมนาเข้ม
(ครั้ง)
1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น
รหัสชุดวิชา 17706
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
-
2. การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
รหัสชุดวิชา 17707
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1
3. การบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่น
รหัสชุดวิชา 17719
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1
4. การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสาร และการผลิตสื่อ
เพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
รหัสชุดวิชา 17720
-
ไม่จำกัด
จำนวนคน
2
-
1

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น