หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor
 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

การเสนอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
                    นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาส่งแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
มาที่สำนักบัณฑิตศึกษาเพื่อที่สำนักบัณฑิตศึกษาจะได้ดำเนินการเสนอสำเร็จการศึกษาให้ต่อไป

ถ้านักศึกษาไม่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษาจะไม่ดำเนินการเสนอสำเร็จการศึกษาให้

  คำร้องที่ต้องส่งพร้อมคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
- คำร้องขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต(มสธ.บ16)
- คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ10)
หมายเหตนักศึกษาที่ส่งคำร้องขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต(มสธ.บ16) คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา(มสธ.บ10) มาแล้วให้ส่งเฉพาะ คำร้องขอสำเร็จการศึกษา มาเท่านั้น โดยให้ระบุด้วยว่าส่งคำร้องขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตมาแล้วเมื่อใด
  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 04-Mar-2021 4:04 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง