+ Larger Font | - Smaller Font

    ศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 2

         ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ  และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี  เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้นักศึกษาพิการและผู้ปกครอง เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ในระบบการศึกษาทางไกล และมีการปรับตัวทางการเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963 หรือ E-Mail : ds.esoffice@stou.ac.th  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกจิกรรม และกำหนดการ (แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/กำหนดการ)

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิกรรม ได้ที่

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร.0-2503-7821-3

 

Update 9 มิถุนายน 2560

Surachet Benjaratpong