+ Larger Font | - Smaller Font
  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ และผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1

  ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองนักศึกษาพิการและผู้ช่วยเหลือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้นักศึกษาพิการและผู้ปกครอง เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ในระบบการศึกษาทางไกล และมีการปรับตัวทางการเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963 หรือ E-Mail : ds.esoffice@stou.ac.th

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิกรรม ได้ที่

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร.0-2503-7821-3

ดาวน์โหลดกำหนดการ (กำหนดการ)

 

Update 2 กุมภาพันธ์ 2561

Surachet Benjaratpong