|ระบบสารสนเทศปริญญาตรี |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

      

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

มีหลักสูตร 2 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาตรี

 
1.
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565-TQF)

ระดับประกาศนียบัตร

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 

e-Book หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/main/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล
Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication
  ชื่อปริญญา ริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)
  อักษรย่อ นศ.บ. (การสื่อสารดิจิทัล)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Digital Communication)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Com.Arts (Digital Communication)
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ   ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
                    บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
       

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Certificate Program in Communication Arts
  ชื่อปริญญา ปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
  อักษรย่อ ป. วิชาชีพนิเทศศาสตร์
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Communication Arts
   
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
     
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 25369 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 22-April-2022; 12:50 AM
© 2003 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.