Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต


                                                                                                 กิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต

   กิจกรรมพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดทำสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

   1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางการเรียน
   2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะชีวิตกับการดำรงตนในสังคม
   3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. รูปแบบ-เนื้อหา

    รูปแบบ: การฝึกอบรมใช้รูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

    เนื้อหา: การพัฒนาทักษะทางการเรียน 4 ด้านได้แก่

              1.การสำรวจวิธีการเรียนของตนเอง
              2.การวิเคราะห์สาเหตุการสอบไม่ผ่านและให้การปรึกษาทางการเรียน
              3.ความสามารถในการเอาชนะปัญหา (AQ)
              4.การพัฒนาทักษะการอ่าน
              5.เทคนิคการทำข้อสอบปรนัย

2. ช่วงเวลาการดำเนินการ

    ระยะเวลาการจัดอบรม: ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี

3.ขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    งานพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต โทร. 02-5047635, 02-504-7631-7

 

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 09/03/2559