Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การเปลี่ยนชุดวิชาพื้นฐาน

  คำถาม

   เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อนมาก ไม่เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้หรือไม่ (ขณะนี้ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปแล้ว)

คำตอบ

   ชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกรณีที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นั้น โครงสร้างหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนได้ระหว่างชุดวิชาต่อไปนี้

   

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ยกเว้น บางสาขาวิชา/วิชาเอกซึ่งมีความมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วย เช่น สาขาวิชาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบัญชี 4 ปี และ หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ปี ) ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง การปกครองเปรียบเทียบ เป็นต้น

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาจาก ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา หรือ เอกสารหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนว่าชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานดังกล่าวเป็นชุดวิชาที่กำหนดให้ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงการเลือกชุดวิชาได้หรือไม่ โดยนักศึกษาสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้
กรณีที่ 1 สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ระหว่าง 2 ชุดวิชา

(1) ติดต่อกับสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการเพิ่ม-ถอนชุดวิชา ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทิน การศึกษา หรือ
(2) ตั้งใจศึกษาและใช้สื่อการศึกษาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น เทปเสียงประจำชุดวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสอนเสริม เป็นต้น ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด หากไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือสอบไม่ผ่าน นักศึกษาก็อาจพิจารณาเลือกชุดวิชาอื่นใน กลุ่มของ 2 ชุดวิชาข้างต้นทดแทน โดยลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้น ๆ ในภาคการศึกษาถัดไป
กรณีที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษ

   นักศึกษาควรพยายามละทิ้งอคติต่อชุดวิชาและเพิ่มการพัฒนาตนเองโดยควรพยายามทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้ชัดเจนว่าการกำหนดให้มีการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรย่อมต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษาชุดวิชาอื่น ๆ ด้วย และควรพยายามตั้งใจศึกษา ฝึกฝนตนเองโดยใช้สื่อการศึกษาต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากที่สุด

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 9/10/2552