Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    เกณฑ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยม

  คำถาม

   นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หรือ 3 ปี ไม่ได้เทียบงานรายวิชา หรือ ขอโอนชุดวิชาเลย ถ้าสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี เรียนจบในระยะเวลา 2 ปี พอดี และมีผลการเรียนดี จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

คำตอบ

    นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สอบได้ชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกำหนดเวลาในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
  2. ไม่เคยสอบได้คะแนนลำดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
  3. ไม่เคยเรียนซ้ำชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
  4. ไม่เคยได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชา
  5. มีชุดวิชาสะสมของลำดับขั้น H เป็นจำนวนตั้งแต่
- สามในสี่ขึ้นไป ของชุดวิชาทั้งหมดในหลักสูตรสำหรับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
- ครึ่งหนึ่งของชุดวิชาทั้งหมดในหลักสูตรสำหรับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552