Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การวางแผนการลงทะเบียนเรียน

  คำถาม

   ในภาคการศึกษาแรก ลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา ชุดวิชาที่เหลือจะลงทะเบียนได้ใน ภาคการศึกษาไหน และจะทราบล่วงหน้าได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น

คำตอบ

  
 มหาวิทยาลัยคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในระบบ 4 แต้ม โดยแต่ละลำดับขั้นคะแนนจะมีค่า ดังนี้ เนื่องจากความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคนมีไม่เท่ากัน มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา และไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา

   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา (ตามโปรแกรมการศึกษาที่จัดให้) นักศึกษาก็จะมีโอกาสสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่ทั้งนี้ โอกาสในการสำเร็จการศึกษาก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น ความอุตสาหะ ความมุมานะในการเรียน การวางแผนการเรียนที่ดี เป็นต้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 2 ชุดวิชา นักศึกษายังสามารถที่จะลงทะเบียนชุดวิชาที่เหลือในภาคการศึกษาใดก็ได้ที่เปิดสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษานั้นๆ ( ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยปรับระบบการจัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียน เป็น คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษาให้รอบคอบก่อนการลงทะเบียนเรียน)

    นักศึกษาอาจวางแผนการศึกษาให้กับตนเองคร่าว ๆ จากการศึกษาคู่มือนักศึกษา และ หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและพิจารณาดูว่าควรจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาอะไร เมื่อใด โดยคำนึงถึงลำดับ ความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา และความพร้อมในการศึกษาของตนเอง


   * เมื่อนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาควรตรวจสอบแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาในสาขาวิชาและวิชาเอกที่ตนศึกษาจาก เอกสารหลักสูตรสาขาวิชา และ ตรวจสอบตารางสอบไล่ในคู่มือการลงทะเบียนเรียน รวมทั้งอ่านเอกสารคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการลงทะเบียนเรียนผิดพลาด เช่น

  • ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
  • ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
  • ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของตนเอง
  • ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง งและต้องสั่งซื้อเอกสารใหม่
ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาต้องล่าช้าเสียเวลาในการได้รับตอบรับการลงทะเบียนเรียน
 
นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552