Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    สถานภาพนักศึกษา : สมัครเรียนซ้ำซ้อน

  คำถาม

   สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการแล้ว เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 / 2549 ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาสนใจจะสมัครเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ ไม่ทราบว่าในปีการศึกษานี้ (ปีการศึกษา 2550) จะขอสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรได้อีกหรือไม่

คำตอบ

  
 ไม่ได้ นักศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียวและหลักสูตรเดียวเท่านั้น ในช่วงระยะ เวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ข้อ 17 "ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพียงหลักสูตรเดียว.........." ในกรณีที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาในขณะเดียวกัน 2 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเลือกศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

  
อนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษามีความสนใจการศึกษาชุดวิชาเพียงบางชุดวิชาของสาขาวิชาอื่น ๆ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนได้โดยนับเป็นวิชาเลือกเสรี (หากหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาระบุว่าสามารถใช้ชุดวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรีได้)

    หรือ ศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบันให้สำเร็จก่อน และสมัครเข้าศึกษาใหม่ในภายหลัง
    หรือ เรียนชุดวิชาที่สนใจในโครงการสัมฤทธิบัตร ซึ่งเป็นโครงการศึกษาตามอัธยาศัย และ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบันแล้วมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกหลักสูตรหนึ่งก็สามารถขอโอนชุดวิชามาได้ และใช้เวลาเรียนในอีกหลักสูตรน้อยลง


   นอกจากนี้ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาหรือวิชาเอกอื่น นักศึกษาก็อาจยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสาขาวิชา / วิชาเอกที่จะย้ายไปศึกษาด้วย

 
นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552