Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามโปรแกรม : ปัญหาการสอบ

  คำถาม

   ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาซึ่งไม่ตรงตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา เมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นชุดวิชาที่มีวัน - เวลาสอบตรงกัน ควรจะทำอย่างไรดี

คำตอบ

   
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการศึกษาที่สาขาวิชาและวิชาเอกนั้นกำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร และ มีตารางสอบไม่ซ้ำซ้อนกัน สำหรับภาคการศึกษาต่อไปนักศึกษาจะสำรวจโปรแกรมการศึกษาได้จากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่นักศึกษาจะได้รับในภาคการศึกษาแรกหลังจากที่ได้ รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วพร้อมคู่มือนักศึกษา นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาและจัดโปรแกรมการศึกษาของตนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หากกระบวนการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนด

    การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามโปรแกรม


    1.
ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนชุดวิชาต่อสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อถอนชุดวิชาที่ซ้ำซ้อนออก ซึ่งจะไม่ได้รับเงินคืน แต่จะได้รับเอกสารการสอนชุดวิชานั้น ๆ ไว้ เมื่อลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นในครั้งต่อไป นักศึกษาก็ไม่ต้องชำระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้นอีก
    2. ในกรณีที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาให้ตรงกับโปรแกรมที่กำหนดไว้ ให้นักศึกษาดำเนิน-การยื่นคำร้องขอเพิ่มชุดวิชาและถอนวิชา ทั้งนี้ ควรดำเนินการยื่นคำร้องก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม(สำหรับภาคการศึกษาที่ 1) และ30ธันวาคม(สำหรับภาคการศึกษาที่ 2) หรือ หลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้วไม่เกิน 15 วัน
    3. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถถอนชุดวิชา หรือเพิ่มชุดวิชาได้ทันตามช่วงเวลาในปฏิทินการศึกษา นักศึกษาอาจเลือกเข้าสอบในชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งที่นักศึกษามีความพร้อมและมั่นใจว่าจะสอบผ่าน และไม่เข้าสอบในอีกชุดวิชาหนึ่งซึ่งนักศึกษาจะได้รับลำดับขั้น I (Incomplete) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบในอีกชุดวิชาดังกล่าว

   * คำแนะนำ หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ครบ 3 ชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดก็ได้ที่เปิดสอน โดยขอให้ตรวจสอบวัน - เวลาสอบ ไม่ให้ตรงกัน (นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา หรือ www.stou.ac.th -ตารางสอบ) และ ชุดวิชานั้น ๆ ต้องอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 
นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552