Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2

  คำถาม

   อ่านดูจากปฏิทินการศึกษา สงสัยว่ายังไม่ได้เข้าสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 เลย ทำไมจึงต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 แล้ว

คำตอบ

   
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจะต้องให้บริการนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และ ติดต่อกับนักศึกษา ทางไปรษณีย์เป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินการเพื่อให้บริการการศึกษาต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าจากข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การจัดส่งวัสดุการศึกษาและ เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดสนามสอบ เป็นต้น การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปจะ เริ่มขึ้นก่อน การสอบไล่ประจำภาคการศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษา โดยศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนอย่างละเอียด จากคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา ทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษา

กำหนดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนถึงนักศึกษา

ช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
16 - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
1 เมษายน - 16 พฤษภาคมของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2
16 - 31 สิงหาคม ของทุกปี
1 กันยายน - 16 ตุลาคมของทุกปีี
ภาคการศึกษาพิเศษ
16 - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี*
1 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปีี


   
คู่มือการลงทะเบียนเรียนเป็นเอกสารที่นักศึกษาจะได้รับเป็นรายปี นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษให้พร้อมกับเอกสารการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาถัดไป หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อมายังมหาวิทยาลัยที่ 0 2504 7777 และ 0 2504 7231 - 6 หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่ใกล้นักศึกษา

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552