Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    วิชาเลือกเสรี

  คำถาม

   สงสัยเกี่ยวกับการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี สามารถที่จะไปเลือกเรียนของชุดวิชาของสาขาวิชาอื่น ๆ ได้หรือไม่ หรือ ถ้าจะเลือกเรียนวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่ มาเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่

คำตอบ

   
สามารถเลือกเรียนชุดวิชาของสาขาวิชาอื่น ๆ หรือเลือกชุดวิชาในกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะของตน และนำมาเป็นวิชาเลือกเสรีได้

   การที่จัดให้มีชุดวิชาเลือกเสรีไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี และ 2 ปี (บางสาขาวิชา) นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ในวิชาที่ตนสนใจ มีโอกาสที่จะได้มีความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น หรือ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพปัจจุบันและอนาคต โดยอาจจะเป็นวิชาที่สอดคล้อง หรือ ไม่สอดคล้องกับวิชาแกนหรือวิชาชีพตามหลักสูตรเลยก็ได้

   ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สามารถเลือกเรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษหรือวิชาทางกฎหมาย หรือนิเทศศาสตร์ ฯลฯ เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือ อาจจะเลือกวิชาเลือกอื่นๆ ที่เปิดสอนอยู่ในสาขาวิชาของตนเอง แต่ นอกเหนือไปจากชุดวิชาที่กำหนดไว้แล้วในโครงสร้างหลักสูตร เช่น ชุดวิชาทางด้านการตลาด การประกันภัย การจัดการงานก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดยกเว้นบางประการสำหรับชุดวิชาบางชุดวิชา ชุดวิชาที่ไม่นับเป็นชุดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
  • ชุดวิชาที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดเห็นว่ามีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตร
  • ชุดวิชาที่มีการกำหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
  •    
    คู่มือการลงทะเบียนเรียนเป็นเอกสารที่นักศึกษาจะได้รับเป็นรายปี
       นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อชุดวิชาต่าง ๆ ที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้ จาก เอกสารหลักสูตรสาขาวิชา… ในส่วนที่ว่าด้วย เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

    นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552