Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การเพิ่ม - ถอนชุดวิชา

  คำถาม

    ได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาแล้ว ลงทะเบียนเรียนไว้ 3 ชุดวิชา แต่มาสำรวจอีกครั้งพบว่า มีชุดวิชาที่วัน เวลาสอบตรงกัน 2 ชุดวิชา จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ

   
นักศึกษาจะต้องดำเนินการถอนชุดวิชาที่มีวันเวลาสอบซ้ำกันออก 1 ชุดวิชา และหาชุดวิชาอื่นมาลงทะเบียนเพิ่มแทนชุดวิชาดังกล่าว โดยจะต้องมีวันเวลาสอบที่ไม่ตรงกันกับ 2 ชุดวิชาเดิมด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

   1. เลือกถอนชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งระหว่างชุดวิชาที่ 2 หรือ 3 โดยในภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาสามารถถอนชุดวิชาภายในเวลา 30 วัน หลังเปิดภาคการศึกษาคือภายในวันที่ 30 กรกฎาคม โดยเขียนจดหมายแจ้งรายละเอียดชุดวิชาที่ต้องการถอนไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล ทั้งนี้การถอนชุดวิชา นักศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน แต่จะได้รับเอกสารการสอน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ซ้ำอีกในภาคการศึกษาถัดไป (หากไม่มีการปรับปรุงชุดวิชา) ก็จะไม่ต้องชำระค่าวัสดุการศึกษาของชุดวิชานี้อีก
   2.ในขณะเดียวกันนักศึกษาจะต้องหาชุดวิชาอื่นที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ศึกษามาลงทะเบียนแทนชุดวิชาที่ยื่นเรื่อง "ถอนชุดวิชา" ไปแล้วในข้อ 1โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาได้ภายในเวลา 15 วัน หลังเปิดภาคการศึกษา คือภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ขอให้กรอกรายละเอียดในการขอเพิ่มชุดวิชาลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่าน Pay at post หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร พร้อมชำระค่าใช้จ่ายของชุดวิชา (ค่าชุดวิชา + ค่าวัสดุการศึกษา) ให้เรียบร้อย สำหรับการเพิ่มชุดวิชา นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาค (300 บาท) อีก
   3. เมื่อสำนักทะเบียนและวัดผลได้ตรวจสอบข้อมูลการเพิ่ม-ถอนชุดวิชาของนักศึกษาแล้ว ก็จะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนักศึกษาให้ถูกต้องต่อไป


   * ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง ในทุกภาคการศึกษา ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาสอบ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของชุดวิชา

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552