Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การสอนเสริม

  คำถาม

    การสอนเสริม คือ อะไร แล้วนักศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าจะเรียนวิชาอะไร เมื่อไร เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำตอบ

   
การสอนเสริมเป็นบริการทางวิชาการอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อเป็นบริการแก่นักศึกษา ณ ศูนย์บริการการศึกษาต่าง ๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชาที่นักศึกษาเรียนด้วยตนเองให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตลอดจนตอบปัญหาข้อสงสัยนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารการสอนและสื่ออื่น ๆ มาแล้ว

    ช่วงเวลาในการจัดสอนเสริม เสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00 - 15.00 น.)


   ภาคการศึกษาที่ 1 ปลายเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปลายเดือนมกราคม-เมษายน

    นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนว่ามีการสอนเสริมหรือไม่ รวมทั้งวัน - เวลา และ สถานที่สอนเสริมได้จาก ตารางสอนเสริม ซึ่งจะจัดส่งให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์พร้อมข่าวมสธ.(เดือนกรกฎาคม และ มกราคม ) หรือ สอบถามจากศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด ศูนย์วิทยพัฒนา ชมรมนักศึกษา มสธ. และ www.stou.ac.th -ปริญญาตรี- หัวเรื่อง "ตารางสอนเสริม"

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552