Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การสอนเสริมโดยการนัดหมาย

  คำถาม

    การสอนเสริม คือ อะไร แล้วนักศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าจะเรียนวิชาอะไร เมื่อไร เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำตอบ

   
การเข้ารับการสอนเสริมนั้น นักศึกษาจะเข้ารับการสอนเสริมที่จังหวัดใดก็ได้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบจากตารางการสอนเสริมที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เป็นรายบุคคล (พร้อมข่าวมสธ.) หรือ www.stou.ac.th โดยตรวจสอบว่าชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีการสอนเสริมในวัน เวลา และ สถานที่ใด และ ควรศึกษาเอกสารการสอนล่วงหน้า ก่อนเข้ารับการสอนเสริม (หมายเหตุ - กรุงเทพมหานครไม่มีการจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย เนื่องจากมีการจัดสอนเสริมทุกชุดวิชาที่มีเปิดสอนอยู่แล้ว )

   อนึ่ง ในบางจังหวัดที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดให้มีการสอนเสริม นักศึกษาสามารถแสดงความจำนงขอเข้ารับ "การสอนเสริมโดยการนัดหมาย" ได้

วิธีการแสดงความจำนง


   เมื่อนักศึกษาตรวจสอบตารางสอนเสริมประจำภาคการศึกษาแล้ว ปรากฎว่าชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีในตารางสอนเสริม แต่ในจังหวัดที่นักศึกษามีภูมิลำเนาไม่มีเปิดสอนเสริม ขอให้ไปติดต่อและแสดงความจำนง ดังนี้

1. สถานที่ไปติดต่อ (ไปติดต่อที่ใดที่หนึ่ง)
   1.1 ชมรมนักศึกษา มสธ. ภายในจังหวัดของนักศึกษา (ถ้ามี)
   2.2 ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด

2. การแสดงความจำนง ระบุชื่อชุดวิชาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดสอนเสริมโดยการนัดหมาย (จะต้องเป็นชุดวิชาที่มีรายชื่ออยู่ในตารางสอนเสริมเท่านั้น) พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่ และเลขประจำตัวนักศึกษาให้ชัดเจน(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก "ตารางสอนเสริม-การสอนเสริมโดยการนัดหมาย")

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552