Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์

  คำถาม

   มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา ขณะนี้เริ่มมีความกังวลใจแล้ว ควรจะเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาดีหรือไม่

คำตอบ
  

   หากวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายหลักของนักศึกษา นักศึกษาก็ไม่ควรที่จะท้อแท้ใจ หรือ หลีกหนี โดยการเปลี่ยนไปเรียนสาขาวิชาอื่นที่นักศึกษาไม่ได้มีความสนใจ ความกังวลใจในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์มักเกิดจากประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการศึกษาวิชานี้ในช่วงวัยเยาว์ หากนักศึกษาสามารถเปิดใจและยอมรับตนเองในการทุ่มเทความมานะพยายามในการศึกษาให้มากขึ้น นักศึกษาก็สามารถประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ได้เช่นเดียวกัน

   คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์ โดยอาศัยเงื่อนไขของนิยาม กฎเกณฑ์ และทฤษฎีบทต่าง ๆ การที่หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษากำหนดให้มีวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรนั้น นอกจากเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการคิด ช่วยให้เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุมีผล

   การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาควรปฏิบัติตนตามวิธีการศึกษาที่กำหนดไว้ และเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นพื้นฐานต่อเนื่องกันเหมือนขั้นบันได ดังนั้น การศึกษาจึงควรจะเป็นไปอย่างไม่ข้ามขั้น นักศึกษาไม่สามารถที่จะศึกษาด้วยวิธีการท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่ควรศึกษาเนื้อหาไปทีละน้อยอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญอย่างลึกซึ้งที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาขั้นต่อไป นักศึกษาควรฝึกฝนทำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาคุ้นเคย และ มีความคล่องแคล่ว ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพลิกแพลงต่าง ๆ และเข้าใจหลักเกณฑ์ หรือ เหตุผลของเนื้อหาวิชาในแต่ละส่วนได้กระจ่าง มากขึ้น

   นักศึกษาควรประเมินผลการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีโอกาสเข้ารับฟังการสอนเสริมนักศึกษาก็สามารถที่จะสอบถามปัญหา ข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจจากอาจารย์ได้อีกด้วย หรือหากมีโอกาสมายัง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือ ที่ทำการมหาวิทยาลัย ก็อาจมาขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มเติมก็ได


นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552