Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม

  คำถาม

    จะติดตามรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างไร แล้วนักศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าจะเรียนวิชาอะไร เมื่อไร

คำตอบ

   
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นบริการการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นบริการเพิ่มเติม จากบริการการจัดสอนเสริมที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบของการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการออกอากาศสด นักศึกษาสามารถติดตามรับชมได้ทางโทรทัศน์ ณ สถานที่พักอาศัย หรือไปรับชมร่วมกับเพื่อน นักศึกษาด้วยกันที่ศูนย์บริการการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย หรือรับชมทาง Web site มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   นักศึกษาที่สนใจการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

  
1. เดินทางไปรับชมร่วมกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   2. ดูรายการโทรทัศน์ ณ บ้านพักอาศัย โดยนักศึกษาที่เป็นสมาชิก UBC เคบิ้ล TV สามารถรับชมได้ทาง UBC ช่อง 55 หรือนักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมสามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 (ช่อง 88) ส่วนนักศึกษาที่รับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( ETV ) สามารถรับชมได้จากช่อง 96 (ดาวเทียม)
   3. ดูจากเว็บไซต์ มสธ.hpp://www.stou.ac.th (นักศึกษาสามารถส่งคำถามได้ทางกระดานสนทนา)

สถานที่รับฟังการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม

   1) ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม 10 แห่ง

       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
       - ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี

  2)ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด รวม 6 แห่ง

     (1) ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
     (2) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ(โรงเรียนสมุทรปราการ)
     (3) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่(โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)
     (4) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด(โรงเรียนสตรีศึกษา)
     (5) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดชลบุรี(โรงเรียนชลกันยานุกูล)
     (6) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสงขลา(โรงเรียนมหาวชิราวุธ)

   * นักศึกษาสามารถเข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดของ มสธ.ใดก็ได้(ตรวจสอบจากตาราง) และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกทั้งสิ้นในการเข้ารับการสอนเสริม

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552