Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษาใหม่ยังไม่ได้รับเอกสารการสอน

  คำถาม

    ได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการสอน อยากทราบ-ว่าจะได้รับเอกสารการสอนเมื่อไหร่

คำตอบ

   
หลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว อาจจะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่อาจจะได้พบปัญหาดังกล่าว ในระดับของปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น นักศึกษาบางคนอาจจะได้รับเอกสารการสอนแล้วอย่างน้อย 1 หรือ 2 ชุดวิชา และกำลังรอเอกสารชุดวิชาที่ 3 ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุของปัญหาที่มีความหลากหลาย แต่อาจสรุปประเด็นปัญหาที่พบได้ ดังนี้

   - เอกสารการสอนอยู่ในรูปของพัสดุไปรษณีย์ และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ บุรุษไปรษณีย์อาจไม่สามารถนำส่งได้ในคราวเดียวกัน นักศึกษาจึงอาจจะได้รับเอกสารไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ หากนักศึกษาตรวจสอบมาที่มหาวิทยาลัยแล้ว(0 2504 7623 และ 0 2504 7626)ทราบว่าได้ดำเนินการจัดส่งไปแล้ว นักศึกษาอาจติดต่อไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตนำจ่ายตามที่อยู่ของนักศึกษา       
   - บางครั้งอาจพบปัญหาที่นักศึกษาแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจน หรือ ในช่วงเวลาจัดส่งไม่มีผู้รับพัสดุ อาจทำให้เอกสารส่งไปไม่ถึงนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาควรตรวจสอบกับเขตไปรษณีย์ของตนเอง
   - จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในช่วงท้ายของการรับสมัครจะมีเป็นจำนวนมาก และผู้สมัครส่วนหนึ่งมีหลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์ ทำให้การตอบรับขึ้นทะเบียนล่าช้าออกไป และมีผลทำให้การจัดส่งเอกสารการสอนต้องล่าช้าไปด้วย     มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงสาเหตุของปัญหาเหล่านี้และได้พยายามดำเนินการเร่งรัดกระบวนการ รับสมัครนักศึกษา ตลอดจนระบบการบริการการศึกษาให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาที่จะได้รับเอกสารการสอนในเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเอกสารการสอน

    มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษารออีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อกับ ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือ0 2982 9700 หรือ ic.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ เลขประจำตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชาของเอกสารการสอน ให้ชัดเจน

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552