Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การสอบซ่อม

  คำถาม

   ถ้าป่วยไม่สามารถมาสอบในวันที่มหาวิทยาลัยจัดสอบได้ จะทำอย่างไรดี่

คำตอบ

   
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบซ่อม

    หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อม ขอให้นักศึกษาปฎิบัติตามคำแนะนำของ คำชี้แจงการลงทะเบียนสอบซ่อม ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้พร้อมกับผลการสอบของนักศึกษา(โดยทั่วไปผลการสอบของภาคการศึกษาที่ 1 จะส่งไปถึงนักศึกษาทางไปรษณีย์ประมาณต้นเดือนธันวาคม หากนักศึกษาไม่ได้รับผลการสอบในช่วงนั้น ขอให้นักศึกษาติดต่อมายังมหาวิทยาลัยโดยด่วน)

    ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่ไม่ได้เข้าสอบเหล่านั้นเป็นครั้งแรก การสอบซ่อมจะเป็นการสอบครั้งแรกของนักศึกษา หากนักศึกษาสอบผ่าน นักศึกษาจะได้รับผลสอบเป็นลำดับขั้น H หรือ S ที่ไม่มีเครื่องหมาย * กำกับ

    ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้สอบทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาจะได้รับผลสอบเป็นลำดับขั้น U เมื่อนักศึกษาได้ไปลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ผลสอบที่ได้จะมีเครื่องหมาย * กำกับ นั่นหมายถึง นักศึกษาเคยสอบชุดวิชานี้ไม่ผ่านอย่างน้อย 1 ครั้ง และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

     - การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 (ตุลาคม) และสามารถสอบซ่อมได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
    - การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 (เมษายน) และสามารถสอบซ่อมได้ในเดือนสิงหาคม (พร้อมสอบภาคการศึกษาพิเศษ)

   * นักศึกษาตรวจสอบวัน - เวลาสอบซ่อมได้จาก ปฏิทินการศึกษาในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการลงทะเบียนเรียน www.stou.ac.th เป็นต้น

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552