Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    ไม่สามารถเข้าสอบไล่และสอบซ่อมได้

  คำถาม

    เป็นนักศึกษาใหม่ ถ้าไม่สามารถเข้าสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 และในช่วงวันสอบซ่อมที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ก็ไม่สามารถไปสอบได้เช่นกัน เพราะมีกิจธุระจำเป็น จะหมดสิทธิในการเป็นนักศึกษาหรือไม่ และไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมได้หรือไม่ และจะมีผลอย่างไรบ้าง

คำตอบ

   
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบซ่อม

   มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน หรือไม่ได้เข้าสอบ ในการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา สามารถลงทะเบียนสอบซ่อม เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสที่จะสอบให้ผ่านในภาคการศึกษานั้น ๆ และมีโอกาสสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

   แต่หากนักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าจะไม่สามารถเข้าสอบซ่อมได้ในวันและเวลาสอบซ่อม นักศึกษาอาจจะไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมก็ได้ และเมื่อนักศึกษาไม่เข้าสอบซ่อม ผลการสอบไล่ที่มีลำดับขั้น I (I : Incomplete หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้เข้าสอบเลย) จะเปลี่ยนเป็น U (สอบไม่ผ่าน) และเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ใหม่ในภาคการศึกษาใด ๆ ก็ตามในภายหลัง ผลการสอบก็จะมีเครื่องหมาย * กำกับอยู่ด้วย( นั่นคือ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม แม้ว่า ภายหลังนักศึกษาจะมีผลการเรียนดีถึงเกณฑ์ )

   นักศึกษาสามารถนำชุดวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาอื่นที่เปิดสอนชุดวิชาเหล่านั้น นักศึกษาไม่หมดสิทธิในการเป็นนักศึกษาเพราะการไม่ได้เข้าสอบ ขอให้นักศึกษาติดต่อกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย เป็นต้น แม้ว่า นักศึกษาจะไม่ได้เข้าสอบในภาคการศึกษาที่ 1 ก็ตาม

   

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552