Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    กิจกรรมนักศึกษา

  คำถาม

    จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมจะให้ประโยชน์อะไรบ้าง

คำตอบ

   
ในการศึกษาตามระบบการศึกษาทางไกลนั้น โอกาสที่นักศึกษาจะมีโอกาสพบหรือปรึกษาหารือเรื่องการเรียน หรือปรึกษาปัญหาทางวิชาการกับอาจารย์ผู้สอนมีน้อย แม้จะติดต่อกันได้ทางไปรษณีย์ หรือเข้ารับการสอนเสริมก็ตาม มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้นักศึกษารวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมนักศึกษา ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการพบปะ แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการ โดยอาศัยชมรมนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์

   การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนทางด้านสังคม ซึ่งจะทำให้มีความรู้คู่คุณธรรม เมื่อศึกษาสำเร็จก็จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติ

   ตัวอย่าง กิจกรรมชมรมนักศึกษา  เช่น

   - กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร เช่น การแนะแนวการศึกษา การจัดทำเอกสาร จุลสาร ข่าวสาร โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่งยาเสพติดและเอดส์ การสอนเสริมโดยการนัดหมาย เป็นต้น
   - กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกของชมรม เช่น กิจกรรมกีฬา นันทนาการ ค่ายเขียว-ทองสัมพันธ์ เป็นต้น
   - กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรมในวันนักขัตฤกษ์ การออกร้านนิทรรศการในงานกาชาด เป็นต้น

* ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552