Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    ระยะเวลาในการศึกษา

  คำถาม

  ค่อนข้างจะมีเวลาในการศึกษาน้อย อยากทราบว่า ถ้าจะเรียนไปอย่างช้า ๆ เช่น ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาละ 1 ชุดวิชา หรือ 2 ชุดวิชา จะสำเร็จการศึกษาเมื่อใด

คำตอบ
  

   1. มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชาแต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจำนวนชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ของสาขาวิชาที่ศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาเรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นักศึกษาจะมีเวลาเรียนไม่เกิน 12 ปี

ตัวอย่าง นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ของสาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งรวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 1 ชุดวิชา หรือ 2 ชุดวิชา หรือ 3 ชุดวิชาทุกภาคการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำในชุดวิชาเดิมเนื่องจากสอบไม่ผ่าน ระยะเวลาในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาจะเป็นดังนี้

ระยะเวลาในการศึกษา
จำนวนชุดวิชา
ตามหลักสูตร

จำนวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
จำนวนชุดวิชาในภาค
การศึกษาสุดท้าย
24 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
12 ปี
1 ชุดวิชา
24 ชุดวิชา
2 ชุดวิชา
6 ปี
2 ชุดวิชา
24 ชุดวิชา
3 ชุดวิชา
4 ปี
3 ชุดวิชา


   2. นักศึกษาควรกำหนดเป้าหมายการศึกษาของนักศึกษาให้ชัดเจนว่า นักศึกษาต้องการที่จะสำเร็จ การศึกษาในระยะเวลากี่ปี และพยายามวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับความพร้อม และความสามารถของตนเอง เช่น ถ้าภาคการศึกษาใดนักศึกษามีเวลาน้อย นักศึกษาก็อาจจะลงทะเบียนเรียนให้น้อยเพื่อจะได้มีโอกาสศึกษาชุดวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าภาคการศึกษาใดที่นักศึกษามีเวลาเรียนมาก นักศึกษา ก็อาจจะลงทะเบียนเรียนครบ 3 ชุดวิชา ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาสำรวจตนเองตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก โดยพิจารณาว่านักศึกษาสามารถอาจเอกสารการสอนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่มีได้มากน้อยเพียงใด โดยจำนวนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนขอให้มีความสอดคล้องกับเวลาที่มีให้กับการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
  
   *  นักศึกษาควรมีความละเอียดรอบคอบในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสม และเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการศึกษา เพื่อป้องกันมิให้การศึกษาต้องล่าช้า เนิ่นนาน มากกว่าระยะเวลาที่กำหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อตัวนักศึกษาเอง นอกจากนี้นักศึกษาต้องพิจารณาการเลือกชุดวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนด้วย เพราะบางชุดวิชาไม่ได้เปิดสอนในทุกภาคการศึกษา อาจมีผลทำให้การสำเร็จการศึกษาต้องล่าช้าออกไปอีก

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552