Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การเปลี่ยนสาขาวิชา

  คำถาม

   ถ้าจะเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกในภายหลังจะทำได้หรือไม่ หรือจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

คำตอบ

    ในการพิจารณาว่าสาขาวิชาหรือวิชาเอกใดเหมาะสมกับตนเองให้นักศึกษาพิจารณา 3 องค์ประกอบ- หลัก คือ

  • ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ทักษะพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของตัวนักศึกษา
  • ลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับความสนใจและลักษณะงานอาชีพหรือการนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • เป้าหมายในชีวิตของนักศึกษา เนื่องจากการมีเป้าหมายชีวิตจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน

  •     นักศึกษาควรศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ และสาขาวิชาอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ

        ในกรณีที่นักศึกษาตรวจสอบตนเองอย่างรอบคอบและแน่ใจแล้วว่าการเรียนในสาขาวิชาอื่น ๆ จะเหมาะสมกับตนเองมากกว่าการศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และต้องการจะเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอก นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือ การเปลี่ยนวิชาเอก โดยจะต้องกระทำหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยยื่นคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะดำเนินการย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือวิชาเอกเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่นักศึกษายื่นคำร้องฯ โดยผลการย้ายสังกัดสาขาวิชา หรือวิชาเอกจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยระยะเวลาในการศึกษาจะนับรวมตั้งแต่สาขาวิชาเดิมที่นักศึกษาเริ่มศึกษาด้วย มีผลการศึกษาดี  ก็จะส่งผลต่อการวางแผนการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาด้วยเช่นกัน        *  นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนวิชาเอกเพิ่มเติมจาก คู่มือนักศึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดพร้อมขอรับใบคำร้อง ขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (มสธ. 9) ได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล หรือ ศูนย์สารสนเทศ หรือ Download แบบฟอร์มจาก www.stou.ac.th - ปริญญาตรี - เลือกเมนู แบบฟอร์มต่างๆ
    นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552