Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การเลือกสาขาวิชา

  คำถาม

   ไม่แน่ใจว่าได้เลือกสาขาวิชาได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ ถ้าจะเปลี่ยนสาขาวิชา หรือ วิชาเอกในขณะนี้ได้หรือไม่ หรือควรหยุดพัก และ ค่อยสมัครใหม่ดี่

คำตอบ

    นักศึกษาไม่ควรทิ้งการเรียนไป ขอให้พยายามทดสอบตนเองด้วยการลงมือศึกษาอย่างเต็มที่เสียก่อน และอาจค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ และสาขาวิชาอื่นๆให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ นักศึกษาควรจะพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล หลักสูตร เป้าหมายชีวิต เพราะ การที่นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง และ มีความสนใจใฝ่รู้ในวิชาใดๆอย่างแท้จริง จะช่วยทำให้มีแรงจูงใจในการศึกษา และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการศึกษาตลอดจนการทำงาน

  • ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ความสนใจ ความถนัด ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ และสภาพแวด- ล้อมของตนเอง
  • ลักษณะเนื้อหาวิชา ที่สอดคล้องกับความสนใจและลักษณะงานอาชีพ หรือการนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  • เป้าหมายในชีวิต เป้าหมายทางการศึกษา เป้าหมายอาชีพ ของตนเอง โดยคำนึงถึงความเป็นจริงของสภาพสังคมในปัจจุบัน แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ

        ตัวอย่างเช่น นักศึกษาอาจพิจารณาดูว่านักศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือทักษะทางด้านใด และจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือการทำงานในปัจจุบันได้บ้างหรือไม่ หรือพิจารณาดูว่าทักษะทางการศึกษาด้านใดที่นักศึกษายังบกพร่องอยู่และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หรือไม่ เป็นต้น

        และในกรณีที่นักศึกษาต้องการจะเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกอย่างแท้จริง นักศึกษาสามารถกระทำได้ โดยการยื่นคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนวิชาเอก จะต้องกระทำหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ภาคการศึกษาปกติ โดยยื่นคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลอย่างช้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
  • นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552