Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    การเปลี่ยนหลักสูตรโดยใช้วุฒิการศึกษาใหม่

  คำถาม

   ขณะนี้เรียนอยู่ ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรีที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ถ้าตนเองสำเร็จการศึกษาแล้วจะขอเปลี่ยนหลักสูตรที่ศึกษาจากเดิมใช้วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาสมัครที่ มสธ. เรียนในหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ี่

คำตอบ

    สามารถดำเนินการได้ตามประกาศฯ เรื่อง การขอเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาใหม่ หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดย นักศึกษาควรสำรวจความต้องการในการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ และ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของตนเองก่อนว่ามีลักษณะอย่างใด

    1. มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์การทำงาน ตรงกับที่ระบุไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องนั้นๆ หรือไม่
    2. ในกรณีที่ไม่มีหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง เป็นการเฉพาะ แต่หากมีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าเช่นระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า เมื่อเปลี่ยนหลักสูตรโดยใช้วุฒิการศึกษาใหม่ ก็จะได้รับการยกเว้นชุดวิชาบางชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนหลักสูตรโดยใช้วุฒิการศึกษาใหม่ สามารถยื่นใบคำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา (มสธ.9) โดยจะต้องกระทำหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยยื่นคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลอย่างช้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป

   *  นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือนักศึกษา หรือ สอบถามรายละเอียดพร้อมขอรับใบ คำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก (มสธ. 9) ได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล หรือศูนย์สารสนเทศ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.stou.ac.th เลือก ปริญญาตรี - เลือกเมนู แบบฟอร์มต่างๆ

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552