Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    ความแตกต่างของหลักสูตร

  คำถาม

    ขอทราบความแตกต่างของหลักสูตรแต่ละลักษณะ คือ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีี่

คำตอบ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีใน2 หลักสูตร คือ

    1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
    2. หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

   นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี มีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะยื่นคำขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

   นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
   - นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
   - นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี มีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี และมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาของหลักสูตร แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ

   * ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดชุดวิชาต่าง ๆ ในโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้เดิมแตกต่างกันให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี  นักศึกษาสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาได้จากเอกสาร หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา…

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 09/10/2552