Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  กิจกรรมแนะแนวนัดหมาย


        กิจกรรมแนะแนวนัดหมายเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามสธ. ชั้นปีที่ 1 ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมการอบรมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการเรียน 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการอ่านเอกสารการสอน การจดย่อ การทำข้อสอบปรนัย และการทำข้อสอบอัตนัย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการเรียนดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

     1. รูปแบบ-เนื้อหา
         กิจกรรมแนะแนวนัดหมาย เป็นกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดให้แก่ ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  1  ที่ใช้วุฒิการศึกษา  ม.3  ม.6  ปวช. และ ปวส.       ในการสมัครเข้าเรียนมสธ. 
     รูปแบบ : การบรรยาย  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การฝึกปฏิบัติ
         เนื้อหา : การพัฒนาทักษะทางการเรียน 4 ด้านได้แก่ การวางแผนการเรียน การอ่านเอกสารการสอน เทคนิคการจดย่อ    เทคนิคการทำข้อสอบปรนัยและอัตนัย


     2. ช่วงเวลาการดำเนินการ
         ระยะเวลาการจัดอบรม : 1 วัน ช่วงเวลาการจัด ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน  พฤศจิกายน-ธันวาคม   4 จังหวัด 

     3.ขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   

         งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต  โทร. 02-504-7635