Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศิลปศาสตร์ (ป.โท)

 

นางสาวกัญญาภัค  ญาตินิยม

หมู่ 5 ต.คูป อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ 33130

087-2524726

ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์

ไทยคดีศึกษา
นิติศาสตร์

นายอำนาจ  พงษ์มิตร

175 หมู่ 18  ต.มะขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000 

086-7207710
084-8325712

วิทยาการจัดการ

การจัดการงานก่อสร้าง

นายจรณินทร์  ประเสริฐศรี

55   ถ.เทศบาล 1  ต.วารินชำราบ  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190 

086-2597614
045-301146

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสิริกันยา  วาดสีดา

99 หมู่ 14  ต.แสนสุข  อ.วารินชำรา จ.อุบลราชธานี  34190

081-9995609

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางภัทรภร  สุภะโค

ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี  34000 

089-8213622
045-313477

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาววนัชพร  ไพกระเพศ

156 หมู่ 13  ซ.วัดหนองป่าพง ต.แสนสุข        อ.วารินชำราย  จ.อุบลราชธานี  34190 

087-4401086
045-854013
 

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายระวี  เหล่าภา

111  ต.ใบเมือง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

081-7093059
081-3877041

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายศุภฤกษ์  พันธ์คำ

229 หมู่ 1 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000 

086-6363705

นิเทศศาสตร์

การโฆษณา

นายจำรัส  พันธ์พิบูลย์

27 หมู่ 10 ต.คำไซใหญ่   อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี  34000 

085-2031348
 

นิติศาสตร์
วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสุนิษา  ทองโชติ

39/141  หมู่ 13  ซ.วิมลการย์ 
จ.อุบลราชธานี  34190

045-243318

นิติศาสตร์

 

จ่าสิบตำรวจธัชชัย  วงศ์เสนา

270 หมู่ 16  ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190 

085-4113067
086-4768715

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางเอมอร  พันธ์คำ

55/1  หมู่ 1 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000 

081-1857059
045-915141

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายวีระ  พรวานิชพงศ์

309   หมู่ 12  ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

081-7609663
045-713730

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

จ่าสิบเอกสุรพงษ์  บัวสาร

79  หมู่ 10   ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี  37000 

081-0738597
045-255224

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

สิบเอกพินิจ  สุพรรณนนท์

49 ซ.ชยางกูร 34  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี  34000 

082-1523941
 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แพทย์แผนไทย

นางนงคราญ  จารุวงศ์

86/33  หมู่ 4   ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

081-7906840
045-240308

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครอง

นายพิทักษ์  บุญหลง

226  หมู่ 4 บ้านทุ่งนาคำ  ถ.วาริน-พิบูล       ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190 

089-8464772
045-301027
 

รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์

 

นายธวัชชัย  กงศรี

21 หมู่ 6 ซ.สุขาภิบาล 10 ต.สิ  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  33150

088-3482585
045-675095

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

สหกรณ์

นายศิลปชัย  คำบุตรดา

291  หมู่ 10   ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190 

085-4971732
 

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวพรทิพย์  กระแสโสม

181/1 หมู่ 5 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

089-8484602

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์

นางสาวกฤษฎิ์ติณณา ทรงศิริเลิศ

901/14  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

089-6298212
044-513404


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553