Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา จันทบุรี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศิลปศาสตร์
นิเทศศาสตร์

ไทยศึกษา
ประชาสัมพันธ์

นายพลรวี  ยะสะวุฒิ

14 หมู่ 2 ต.เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22120

089-1539977

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นางสาวดวงเดือน  อภัยกลาง

183/1 หมู่ 5 ต.พวา  อ.แก่งหางแมว
จ.จันทบุรี  22160

087-9420495

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศหน่วยงาน

นางสาวยุพาพรรณ  ยุทธสุขประเสริฐ

53/3 หมู่ 13 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22170

082-2044811
039-311711

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

แนะแนว
วัดและประเมินผลการศึกษา

นายริมประเสริฐ  คำเสียง

233 หมู่ 3 ต.หนองตาตง อ.โป่งน้ำร้อน
จ.จันทบุรี 22140

086-2326140

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายกิตติศักดิ์  แก้วหล่อ

36/10 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
22000

081-1316263

วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป
การเงินและการธนาคาร

นางสาวกมลวรรณ  อ่วมรักษา

8/17 หมู่ 6 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210

089-0991725

วิทยาการจัดการ
 

การจัดการทั่วไป
 

นางสาวชุลี  แย้มกลิ่น

30/19 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

082-2173239

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวประทุมพร  ชำโสม

68 หมู่ 6 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

080-0943143

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายเอกภพ  ชมภูผล

81/67 หมู่ 1 ซ.วัดเกาะขวาง 5 ต.เกาะขวาง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

086-1538754

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายสันทัด  คำเหลือ

4/1 หมู่ 5 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22120

086-8227768

วิทยาการจัดการ
ศึกษาศาสตร์

บริหารธุรกิจ
การวัดและประเมินผล

นางสาวนิภาพร  มาระยาท

14/3 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี  22000

084-1659230

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

ฆฤณ  รำมะนา

38/10 หมู่ 8 ต.เกาะขวาง อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000

081-3535138

นิติศาสตร์

 

นายนพรัตน์  รุ่งภักดีสวัสดิ์

3/25 หมู่ 1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาสว
จ.จันทบุรี 22180

081-3042218
039-312948

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายมงคล  พวงบุญชู

45/1 ถ.เทศบาล 4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22120

085-8481747

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

เรือเอกวิระ  คุณา

197/9 ต.ตลาด  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

089-0383543

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางราตรี  บรรจง

57 หมู่ 1 ซ.โป่งกวาง ต.เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

089-9309601
039-356964

คหกรรมศาสตร์

โภชนาการชุมชน

นางปัทมา  รัตนาธรรม

47 หมู่ 4 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี 22160

086-3138499
039-491103

มนุษยนิเวศศาสตร์

พัฒนาเด็กและครอบครัว

นางสาวธนภรณ์  วงศ์สูงเนิน

138/3 หมู่ 9 ซ.มะลิ  ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี  22000

087-9999857
038-620716

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แพทย์แผนไทย

นางทับทิม  สุขศิลป์

48/5 หมู่ 1 ซ.ดินแดง ซ.11 ต.พลวง
อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210

089-562114

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

นายชูศักดิ์  รัตนสกุลชาติ

45/71 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
22000

081-6367717

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์

นายบำรุง  ประจิต

206 หมู่ 5 ต.สะตอ  อ.เขาสมิง จ.ตราด
23150

084-3457474

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์

ดาบตำรวจราเชนทร์  ทองอยู่

13/1 หมู่ 4 ต.บางสระแก้ว อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี 22190

081-9459156
034-450613

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์

นายสินชัย  เจนพิชิตกุลชัย

86/4 หมู่ 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี 22160

089-8348806

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 ส่งเสริมการเกษตร

นายชวน  สุขยงค์

14/2 หมู่ 4 ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน
จ.จันทบุรี 22140

084-7310019

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวจิตรตยา  ประจิต

206 หมู่ 5 ซ.กิโลเมตร 21 ต.สะตอ
อ.เขาสมิง  จ.ตราด  23150

085-6620988

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553