Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา นครสวรรค์

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศึกษาศาสตร์

 

นางสาวกัลยา  พรมเพียร

137/1  ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

081-7409982

วิทยาการจัดการ

การจัดการงานก่อสร้าง

นางอารีรัตน์  ศรีพร้อมทรัพย์

5 ถ.อารักษ์  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง                 จ.นครสวรรค์ 60000

081-7073667
056-219534

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางนุชนาถ  แก้วสุกัลยา

1303/9 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง         จ.นครสวรรค์ 60000

089-7164889
056-271283-4

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายสุชาติ  ข้อโนนแดง

62 หมู่ 1 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย                 จ.นครสวรรค์  60180

087-1943050

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายไพบูลย์  เทาธุรี

789 หมู่ 9 ซอยชลประทานนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

081-9623443
056-222209

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวอุมาพร  ปรางทับทิม

60/9 หมู่ 11 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

082-1640090
056-383564

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายชัยวิทย์  ใบไพศาล

670/7-8 หมู่ 9 ซ.สวรรค์วิถี 38 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

087-1941947
056- 222154

วิทยาการจัดการ

บัญชี

นางเนตรนภา  ปาลวัฒน์

299/20 หมู่ 4 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000

084-9514447

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวธนิดา  ดีประเสริฐ

ง.90 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

089-9601476

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายทนงศักดิ์  สุดสาคร

299/309  ซอย ดี 14 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

089-8598443
056-723023

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายประชา  มีนิล

40/1 หมู่ 7  ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170

086-2018655
056-532333

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายนพพร  ตั้งภักดีรัตน์

247/7 ถ.สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

056-221045

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายกิตติคุณ  วัฒนสุข

40/3  หมู่ 4  ต.สำโรงชัย  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220

084-8156477

นิติศาสตร์

 

นายเชาวลิต  เหล่าชัย

4/2 หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000

086-4475319
056-324266

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางธิดารัตน์  สื่อสุนทรานนท์

37/6    ต.วัดไทร  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

056-221045

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ป.ตรี) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ป.โ ท)

สาธารณสุขศาสตร์บริหาร
สาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม

นายเสกสรร  สุประดิษฐอาภรณ์

323 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว                   จ.นครสวรรค์  60230

081-2846901

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายวีระยุทธ์  สุขเพชร

122/23 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  60110

087-3183478

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายกวี  กวีศิริกรณ์

33/33 หมู่ 8 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี
จ.นคสวรรค์  60220

085-2726836

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

นายปิยะพงษ์  สุขสันต์

439/1 หมู่ 13 ถ.อัมรินทร์วิถี  ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

085-8778745
085-4026525

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นางสาวศิริพร  ชูชัยมงคล

108/4 หมู่ 5 ต.พยุหะ  อ.พยุหะ
จ.นคสวรรค์ 60130

056-341755

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นางธัญญรัตน์  บูรณศักดิ์ภิญโญ

70/7 หมู่ 8  ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

085-7333739

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
นิติศาสตร์

สหกรณ์
ส่งเสริมการเกษตร

นายธวัชชัย  ทับทิมทอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 943/12 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง         จ.นครสวรรค์ 60000

056-227666
056-221340

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายสกนธ์  เย็นจิตร์

44/1 หมู่ 5 ต.ศิลาดาน  อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

081-9712848

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายสายยันต์  สายทองสุข

69 หมู่ 7 ต.ห้วยเหตุ  อ.ตะพาบหิน จ.พิจิตร 66110

084-8119603

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 

นายศรีไพร  ไกยสวน

132/1 หมู่ 9 ต.ธารทหาร  อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

081-8886159

นิเทศศาสตร์

การประชาสัมพันธ์

นายคำรณ  บุญมี

320/11 ถ. สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

087-2127219

นิเทศศาสตร์

การประชาสัมพันธ์

นางสาวจตุพร  งามสงวน

1/1 หมู่ 6 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
60210

089-7048989
056-396502


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553