Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอน รุ่นที่ 1 ศูนย์วิทยพัฒนา ภูเก็ต

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ศึกษาศาสตร์

 

นายสมชาย  เชี่ยวชาญ

113/7  หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่      จ.กระบี่  81000        

086-9431953
075-631799

ศึกษาศาสตร์

การแนะแนว

นางสาวพิมพ์พรรณ  ปลอดภัย

156/1 หมู่ 1 ต.เทพกระบัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

082-8156072
076-271087

ศึกษาศาสตร์

 

นางสาวจุไรรัตน์  ผลทวี

11/27 หมู่ 2 ซอย 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-214442

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางสาวบุญลอง  หนูสงค์

บริษัทไฟน์เน็ต จำกัด  100/42 หมู่ 5  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-254717
076-254717

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาววรรทณี  คีรีรักษ์

65/20 ซอย 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ                อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  83000

089-6591941

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวทิพย์วัลย์  จงหมั่น

48/1 หมู่ 7 ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

089-2893248

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ  หมัดซาและ

156 หมู่ 6 ซ.2  ต.คลองท่อมเหนือ              อ.คลองท่อม   จ.กระบี่ 81120

087-8850420

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายประดิษฐ์  เชื้อไทย

12 หมู่ 8 ต.เขาพนม  อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

089-9726374

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสนทยา  เกื้อบุตร

83/2 หมู่ 1 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

081-0843370

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสายัณห์  แสงวิสุทธิ์

81 หมู่ 8 ต.คลองพน  อ.คลองท่อม จ.กระบี่  81170

087-2810835

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

นางสาวชญานิษฐ์  จำปาดะ

27 หมู่ 5 ถนนวิเศษ ต.ราไวย์  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

089-7271207
076-330271

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสมปอง  ทองหนูนุ้ย

24/1 หมู่ 4 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

081-6911451

นิเทศศาสตร์

การโฆษณา

นางสาวสุชัญญา  พบสุข

78/98 หมู่ 1 ซ.สุขนิรันดร์  ถ.เจ้าฟ้า  ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

081-8912849
076-236550


 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 14/12/2553