Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา จันทบุรี
สถานที่อบรม จ.ชลบุรี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
อาชีวอนามัยความปลอดภัย
นายไกร  วิทยาวงศา โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จำกัด
42/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
089 0858855
นิติศาสตร์   นายอำนวย  สระแก้ว 134/1 หมู่ 2 ตำบลคลองตำหรุ   อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
20000
089 4015982
ศิลปศาสตร์ สารสนเทศสำนักงาน นางสาวสุนันทา  รุ่งเรือง 16 หมู่ 10 ซอยเลี่ยงเมือง-
บ้านสวน  ถนนสุขประยูร 
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง    จังหวัดชลบุรี 20000
081 9833055
ศิลปศาสตร์ สารสนเทศทั่วไป 4 ปี นางสาวฉัตรกมล  โพธิบัติ โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท
345 หมู่ 12 ถนนทับพระยา         ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
084 8696371
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 4 ปี   นางสาวณัฏฐณิชา
มหานาม
5/46 หมู่7 ซอยมาลัยทอง      ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20000
 
ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา นางชุติมา  อุตยันต์       โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)
39 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
089 9853915
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นายเริงยุทธ  พันชัยพร 1000/17 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 20170
084 9128717
วิทยาการจัดการ การจัดการ นางสาวละมัย  จ่ายก 70/59 หมู่ 8 ตำบลพานทอง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี20160
086 8878903
วิทยการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว นางสาวกรรณิการ์  ปิงวงศ์ 40/7 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา24130
080 6093532
วิทยาการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว นางสาวธัญวรรณ   ศิริโชคดีดีเจริญกุล 89 หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
081 4368001
วิทยาการจัดการ การตลาด นางสาววิมล  คิดพร้อม บริษัท เอสอาร์ดับบลิว การ์เมนท์ จำกัด
173/2 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8ตำบลบึง อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
089 9303093
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวญาณกร  ถนอมพงษ์ บริษัท Sony Technology Chornburi center(Thailand)
400/702 หมู่ 7 ซอยเฟรส 4  ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
-
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายสฤษดิ์  อุตยันต์ 101/101  หมู่ 10
ถนนหนองพังพวย ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
086 1530288
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวบุญนาค  มาบำ  46/17 หมู่  9 ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000
084 1292244
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ นายสายชล  ใจซื่อ บ่อตกปลาเจ้จุ๋ม
62/1 หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี20150
081 9824658
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นางสาวจิรารักษ์           กาญจนางกูรพันธุ์            ร้านกาญจนทรัพย์ขายเหล็กรูปพรรณ
33/6 หมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี20240
081 9498955
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 4 ปี นางสาวเต่อเม่ย  แซ่ย่าง 108 ซอยเซิดน้อย 12           
ถนนเซิดน้อย ตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
081 5133368
มนุษยนิเวศศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว นางวาสนา  ศรีพูล 166/96 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230  
089 0941377
มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน 4 ปี นางสุธิศา  เจริญเอกลาภ 515/22 หมู่ 5 ซอย 1
ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000
089 8829808
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวลัดดา ไทยงามเอี่ยม 3/133 หมู่ 3 ซอย  3
ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
 089 4045364
ศิลปศาสตร์                                              สารสนเทศศาสตร์ทั่วไป นางสาวสาลินี ฉลาดลบ  275/12 หมู่ 12
ซอยเทพประสิทธิ์ 11
ถนนเทพประสิทธิ์
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
086 3001523
วิทยาการจัดการ                                        การตลาด 2 ปี นางสาวพรรณธิภา  สาสกุล 266 หมู่บ้านสันติสุข ซอย 3/15
หมู่ 15 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
 085 2843150
ส่งเสริมการเกษตร                          ส่งเสริมการเกษตร นายสง่า  อำนาจวงศ์ 24 หมู่ 3 ตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี20140
081 4307119
การจัดการเกษตร การจัดการผลิตสัตว์
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป 4 ปี นายมนูญ   ชาญสูงเนิน FINISHING Casting
700/109 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
089 6081165
นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555