Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี
สถานที่อบรม จ.สุรินทร์

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางชนิดา   หาญยิ่ง

13 หมู่ 2 ตำบลเพี้ยราม
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์               32000

089 2857287

คหกรรมศาสตร์

โภชนาการชุมชน

นางสาวประมิตตา
ตั้งศักดิ์สมหวัง

18-20 หมู่บ้านหลักเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

086 6431127

วิทยาการจัดการ

การตลาด

นางสาวพิศมัย  พิมพ์ลัย

22  หมู่ 2 ตำบลบ้านแร่
อำเภอเขวาสินรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ 32000

089 6282380

มนุษยนิเวศศาสตร์

โภชนาการชุมชน

นางจำปี  เพียรกลาง

104 หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์            32140

081 6698790

ศึกษาศาสตร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

นางประไพศรี  คุ้มโศรก

131  หมู่ 2 ตำบลบ้านแร่
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 32000

087 2514277

ส่งเสริมการเกษตร

การผลิตพืช

นางสาวปลั่งศรี  ชูวา

76  หมู่ 10 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 32000

082 1527471

ศึกษาศาสตร์                        
                            
นิติศาสตร์

ภาษาไทย
                                               -

นายดุสิต  โองอินทร์

60 หมู่ 17 ตำบลแตล
อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์     32110         

087 2590970

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

พ.ท.ชุมพล  ลึกสกุล

22 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

083 1012422

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

จ.ส.อ.ชัยณรงค์
อย่าเสียสัตย์

1/57 ซอยสุขพูน ถนนเทศบาล 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

087 2405350

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีแลเทคนิคทางรัฐศาสตร์

จ.ส.อ.ฐิติวัจน์  เงางาม

สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์ 
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

086 8771494

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์
จิตหนักแน่น

สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์  32000

089 9105645

นิติศาสตร์

-

จ.ส.อ.เดวิทย์   จำลอง

หน่วยสัสดีอำเภอเมืองสุรินทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

087 8766163

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตรเกษตร

นายสุทธิ  ขิมทอง

34  หมู่ 1 ตำบลเฉนียง           
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

081 7187644

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายมนตรี   ศรีวงศ์

โรงเรียนนาดีวิทยา            
209 หมู่ 12 ถนนนาดี-ตลอ
ตำบลนาดี อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000        

086 2518678

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นางสาวบุญชื่น   จันทร์งาม

94/3  หมู่  14 ตำบลบะ
อำเภอท่าาตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

081 0725316

ศึกษาศาสตร์                                          ศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตร์,  บริหารการศึกษา      
หลักสูตรและการสอน  คณิตศาสตร์

นายยุทธชัย        รัตนพงษ์เพียร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

089 7190095

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555