Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา อุดรธานี
สถานที่อบรม จ.นครราชสีมา

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ 4 ปี

นางวสุภา  อินทรพานิช

492/53 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000          

087 8598242

ศึกษาศาสตร์       

ศึกษาศาสตร์       

ศึกษาศาสตร์       

ศึกษาศาสตร์                               

มัธยมศึกษาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์การวัด

แลประเมินผลการศึกษา

การศึกษานอกระบบ

นายพิพิตศักดิ์  ฉายากุล

53 หมู่ 7 ถนนพิบูลละเอียด
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
30000         

081 8796418

นิเทศศาสตร์

วิทยุโทรทัศน์

นายโกมินทร์ แก้วมน

13 หมู่ 14 ซอยนิตยาสุทธ์ ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลท่าข้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดนครราชสีมา  30200 

084 6075002
085 4480788

วิทยาการจัดการ

การตลาด (2 ปี)

นางสาวอรุชา สกุลสุขใหม่

1020 หมู่ 4 ถนนมทส.สาย 1
ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมือง         
จังหวัดนครราชสีมา   30000

088 4645156

มนุษยนิเวศศาสตร์

พัฒนาการเด็กและครอบครัว 4 ปี

นางสาวพัชริดา
อาจสารอุไร

133 ซอยวัดท่าตะโก ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000

089 5814002

วิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป (บริหารธุรกิจ)

รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)

นางสาวมณีวรรณ  มณีชัย

216/1 ซอยกิ่งสวายเรียง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
                  

089 7219533

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศทั่วไป

นางสาวสุนีย์   ศรีสังข์

281/4 หมู่ 2 ถนนประชาสุขสันติ
ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด      
จังหวัดนครราชสีมา  30210

086 2465339

นิติศาสตร์

                -

นางสาวกนกวรรณ
มุกเมธีเสถียร

8 ตำบลปากช่อง ถนนคุรุสามัคคี อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130

081 7183526

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ 4 ปี

นางจีรนุช  เพียรดี

181/13 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

081 8778537

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวบุษยา ใจหาญ

เดอะมอลล์ราชสีมา
1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

083 1244066

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายวุฒิชัย ทาวะรมย์

333/16 หมู่ 7 ซอยสุชัยพัฒนา ถนนสีคิ้ว-กุดน้อย  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

089 4281797

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายรัฐฉัตร ไม้แก้ว

21 หมู่ 8 ซอยสภาตำบล
ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี             จังหวัดนครราชสีมา
30250              

081 2640750

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางทิพย์สุดา วิริยะพันธ์

555/65 หมู่11 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    

081 9771838

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

สังคมศึกษา

นายสังวาลย์ ตุกพิมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000

087 2565458

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายชุมพล นุชกระโทก

42 หมู่ 3 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 30190

081 2666774

วิทยาการจัดการ

บริหารรัฐกิจ

นางสาวเอมอร บุตนนท์

59 หมู่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170

083 9669463

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายอนล พุดซ้อน

บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา
1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

081 4701377

 

สารนิเทศศาสตร์

สารนิเทศทั่วไป

นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว

52/127 หมู่ 6 ซอยสามยอด ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
30000

086 2617322

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายชัชวัล วันทะไชย

126 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

086 2623236

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวรุฬจาลินทร์  ยะโส

394 หมู่ 10 ซอย 2  ถนนเจริญรัฐ
ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

089 2755754

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายณรงค์  แก้วไพศาลกุล

25 หมู่ 4 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30150

089 9486583

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555