Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช
สถานที่อบรม จ.นครศรีธรรมราช

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

นายวีระชัย  จันทร์ขาว

78/13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

089 7277829

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายศาสลักษณ์ 
ศาสตร์บัญชา

14 ซอยโชคดี 56 ถนนพัฒนาการ
คูขวาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวันครศรีธรรมราช80000

085 1480529

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายดิลก  ภูมิไชยา

เรือนจำอำเภอทุ่งสง
261 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีฯตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

085 8881952

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นายไพศาล  พิทักษ์พิเศษ

13 หมู่ 5 ถนนเมืองใหม่ 1
ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

086 5953700

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายศรชัย  มณีโชติ

37/1  หมู่ 4 ตำบลท่าเคย
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

089 9728914

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายมณู  นิ่ม

89 หมู่ 2 ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่
ตำบลจันดี อำเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

087 2777301 

วิทยาการจัดการ

บริหารรัฐกิจ

นางสาวพิลัยลักษณ์  ชูแก้ว

14 หมู่ 4 ตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

084 7450128

ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมเกษตร  4  ปี

นางสาวสุภาณี  สั่นจิตร 

48 หมู่ 17 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

086 0640466

นิเทศศาสตร์  

วิทยุกระจายเสียง

นายภูภณัช  รัตนชัย

122/185 หมู่ 6 ตำบลนาพรุ
อำเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

089 6496299

ส่งเสริมการเกษตร   

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

นายยุทธนา  พานแสง

129/226 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้าน    เมืองทอง ถนนจันดีโฆษิตกุลพรตำบลปากนคร อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80000

084 3058585

วิทยาการจัดการ 

รัฐประศาสนศาสตร์

นายเดวิด  ทองเรือง

293 หมู่ 3 ถนนนครศรี-ร่อนพิบูลย์ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

089 5009869

นิเทศศาสตร์ 

ประชาสัมพันธ์

นางชวรีย์  กิ่งรัตน์

126/16  หมู่ 1 ตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรี    
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

089 1955780

รัฐศาสตร์ 

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายสมเจตน์  ครุฑทอง 

72/1 ถนนเปรมประชา
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

088 4461204

วิทยาการจัดการ

การตลาด

นายสรรเพชญ  นนทภักดิ์

95 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวันครศรีธรรมราช80000

082 5192527

สาธารณสุขศาสตร์

บริหารสาธารณสุขทั่วไป

นางสุจิตรา สายพงษ์พรรณ

110/12 หมู่ 3 ถนนทองศิริ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

089 2907131

นิเทศศาสตร์ 

การประชาสัมพันธ์

นายสมคิด  มณีวงศ์

114 หมู่ 7 ตำบลเพหลา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
81120

082 2887200

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แพทย์แผนไทย

นายณรงค์  ไทยทองนุ่ม

27/5 หมู่ 3 ถนนนาพรุ-ปากพูนตำบลนาทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80280

081 3971259

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์  นาคีเภท

70 หมู่ 10 ตำบลท้ายสำเภา
อำเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

084 9913721

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวสุภาพร  คล้ายวงค์

131 หมู่  7 ตำบลอินคีรี
อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

083 5205432

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นางสาวสัมนา  สุขสม

103 หมู่ 10 ซอยเจริญสันติธรรมตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

081 3678168

รัฐศาสตร์

ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นางสาวสะริย๊ะ  แสวงดิษฐ์

10 หมู่ 9 ถนนประสานมิตร
ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

086 9472475

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแพทย์แผนไทย

นางสาวสุภาภรณ์  นนทเภท

40/4 ถนนกระโรม ตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมือง จังหวันครศรีธรรมราช 80000

089 9733457

รัฐศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเมืองการปกครองฯ

พระอนุชิตพงศ์  สมานโต  พรามทองวัน

15/7 ซอยเขมาวิถี
ถนนประชาวัฒนา
ตำบลปากพนังฝั่งออก
อำเภอปากพนัง                
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

085 8894362

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายจุฬา  นวลสุข

175 หมู่  7 ถนนเอเชีย
ตำบลปากพูน อำเภอเเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

087 8897384

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางสาวอิงอร  สุชาติพงศ์  

59/4 หมู่ 7 ตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

085 9178774

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555