Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา นครนายก
สถานที่อบรม จ.นนทบุรี

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

นิติศาสตร์

                     -

นางธัญรัศม์  อารีพิทักษ์   

1693/4 หมู่ 7 ซอยสันติคาม  3ถนนสุขุมวิท (109)
ตำบลสำโรงเหนือ   อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ
10270

02 744 6039

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นายรักษ์สุชัย  แก้วโพธิ์น้อย

โรงพยาบาลศิครินทร์         
4/29 หมู่ 10 ซอยลาซาล     
ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา  เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

085 0725550

พยาบาลศาสตร์

การพยาบาล

นางวนิดา  บุตรราช

สถาบันราชประชาสมาสัย
15 หมู่ 7 ซอยโรงพยาบาล   
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลบางหญ้าแพรก            อำเภอพระประแดง           
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

086 5081938

ส่งเสริมการเกษตรฯ

ส่งเสริมการเกษตรฯ

นายชุมพร  บุญเอี่ยม

148/215 หมู่  1 ซอย 4     
ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ 10270

02 754 8059

นิเทศศาสตร์

สื่อสิ่งพิมพ์

นางสาวยุวันดา  แซ่ทึ้ง

บ.ทรานส์-อินเตอร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
173 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

083 984 5473 

ส่งเสริมการเกษตรฯ 

ส่งเสริมการเกษตรฯ

นายพิพัฒน์  บัวแดง

91/21 ซอยวัดอโศการาม    
ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280

089 2141176 

คหกรรมศาสตร์
(มนุษยนิเวศศาสตร์)

โภชนาการชุมชน

นางสาวนุจรินทร์ ทองสอาด

7/109 หมู่ 2 ซอยแพรกษา  
ถนนพุทธรักษา
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280

087 9714280 

นิติศาสตร์  

นิติศาสตร์

นายธนากร  ปัทมบริสุทธิ์

190/129 หมู่  6 ซอยตลาดนิคมบางปู ถนนบางลำผี
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

-

วิทยาการจัดการ 

การจัดการทั่วไป

นายอนุทิน  ธิปโชติ

989/263 หมู่  7 ซอยวิทยุการบินถนนสุขุมวิท ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

089 4788785

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางกชพรรณ  มูลเชื้อ

494/112 หมู่ 3 ซอยวัดสวนส้มตำบลบางโปรา อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ 10270

087 0690812

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสายันต์  ภูมิอีเตี้ย

80 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

089 8865372

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสมพงษ์  เสมศรี

4/3 หมู่ 5 ถนน     หลังวัดหนามแดงตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

081 5591047

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายสุนทร ดวงปัญญาเจตน์

36/4 ถนนวัดชัยมงคล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

081 6596810

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร  2  ปี

นางขวัญพัฒน์  ชูแช่ม

บ. สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จ.
822/2 หมู่ 4 ซอย 14 B
นิคมฯบางปู ถนนพัฒนา  1
ตำบลแพรกษา  อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

089 2021751

นิติศาสตร์

                     -

นายสมเกียรติ  สมเกียรติสกุล 

160/4 หมู่ 14 ซอย 41/1    
ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

089 8259965

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

นายวีรพงษ์  จันทร์มา

169/31 หมู่ 9
ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง
ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

085 9025225

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์  3  ปี

นางสาวดวงพร  ธาดากชกร

สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี)
120 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ  7           
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

081 4055665

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ธุรกิจการเกษตร

นายไพรัตน์   ศรีวงศ์ราช

49 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10230

081 4484082

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายศิริชัย  สุวรรณมาลิก

15 หมู่ 7 ซอยวัดคลางสวน  
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดง           
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

089 5122993

บริหารการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสุนีย์  อารีย์กิจ

7/6 หมู่  18 ซอยสยามโลหะภัณฑ์ถนนปู่เจ้าสมิงพรายตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดง           
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

085 1621054

ศิลปศาสตร์

สารสนเทศสำนักงาน

นางสาวจิราภร  หมอนทอง

131 ซอยจรัญสนิทวงศ์       
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600

081 7056270

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวจารุณี  กำหอม

551/49 ซอยสาธุฯ 45        
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

089 6766456

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวปัทมา  แซ่เตียว

141/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ 10550

086 5198651

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางบุญปัน  เชื้อบุญมี

บ. เมก้าไลฟ์ไซแอ็นด์ พีทีวาย จ.
120  หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราดแขวงบางนา  เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

086 9716877

วิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

นางสาวพรทิพย์  วงษ์หาญ

บริษัท ไอเจ  สยาม
14/5-7  ซอยเรื่องเพิ่มพูล    
ถนนสุขสวัสดิ์  70 ตำบลบางครุอำเภอพระประแดง           
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

081 5840387

รัฐศาสตร์ 

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายพหล  ปริยวงศ์กร

19/482 หมู่ 6 ซอย 10 ศรีเพชรการเคหะ ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
10270

081 252 0127

วิทยาการจัดการ

การบัญชี

นางสาวสุภาพร  คำมะลิ

บริษัท ไบโอแลป  จำกัด
625 หมู่ 4 ซอย 7 A  นิคมฯบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

086 0608348

ส่งเสริมการเกษตร

การจัดการการผลิตสัตว์

นางจิราภรณ์   จำรูญพงษ์

87/4 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราดตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 10540

086 8981891

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555