Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา ยะลา
สถานที่อบรม จ.พัทลุง

สาขา
วิชาเอก
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

การจัดการการผลิตสัตว์

นายวิกูล  เหตุทอง

ปศุสัตว์อำเภอป่าบอน
หมู่ 6 ถนนเอเชียสายพัทลุง-หาดใหญ่ ตำบลวังใหม่
อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  93170

086 6283724

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร

นายอภิวัฒน์  คงประพันธ์

316 หมู่ 4 ตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง
 93210

082 2658164

วิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

นางชะบา  อินทร์เอียด

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ห้องป้องกันจังหวัด  อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง 93000

087 2919656

วิทยาการจัดการ

รปบ.

นายสุพัฒ  คะภะสุวรรณ

41  หมู่ 96/1 ตำบลท่ามิหรำอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
93000

086 2876934

นิติศาสตร์

                        -

นายอภิชาติ  คงวุ่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
ถนนยุติธรรม ตำบล            คูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

086 7467559

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาศาสตร์

พยาบาลศาสตร์
บริหารการพยาบาล

นางประภา  นวลขาว

153  หมู่ 8 ถนนโคกกอก-ทุ่งลาน
ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000         

081 7980594

นิติศาสตร์

                       -

นางจริยา  จันทร์คำ

6 ถ.ช่วยทุกข์ราษฎร์
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง 93000  

081 3887446

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายประจวบ  ช่วยนุ้ย

178/4  ถนนพัฒนา
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือ
จังหวัดพัทลุง 93000         

086 2977561

นิติศาสตร์

                       -

นายภิญโญ  ทองซุ่นห่อ

24 ซอยพัฒนา 5/1
ถนนพัฒนา ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
93000              

087 2938860

รัฐศาสตร์

แขนงเทคนิคและทฤษฎี

ทางรัฐศาสตร์

นางสาวสุธารัตน์
ทองบุญนุ้ย

179  หมู่ 6 ตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
93110              

082 8252616

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายซันมาน  ฤทธิ์โต

โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
6 หมู่ 3 ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

086 9673783

รัฐศาสตร์

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

นายบุญยง  แก้วยอด

159/1 หมู่ 3 ตำบล            นาโหนด         
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

                       

081 1294738

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี update : 23/07/2555